Информации од јавен карактер

Листа на документи коишто Министерството за одбрана ги објави на својата веб страница согласно заклучокот на 34-седница на Владата на РМ

ДОКУМЕНТИ

ЛИНК

1 Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа Годишен план за работа на Министерството за одбрана за 2019 година
Стратегиски одбранбен преглед 2018
Правилник за планирање програмирање, буџетирање и извршување Министерството за одбрана – јануари 2019
Национална стратегија за сајбер безбедност на РМ 2018 – 2022
Национална концепција за безбедност и одбрана
Стратегија за одбрана на Република Македонија
Резолуција за развој и трансформација на одбраната
2 Буџет Буџет за 2019 година
Буџет за 2018 година
Ребалансиран буџет за 2018 година
Буџет за 2017 година
Ребалансиран буџет за 2017 година
3 Усвоени извештаи за реализација на Буџетот Завршна сметка за 2017 година за сметка 63115
Завршна сметка за 2017 година за сметка 63717
Завршна сметка за 2017 година за сметка78518
Завршна сметка за 2017 година за сметка78715
Завршна сметка за 2017 година за сметка 78720
Завршна сметка за 2016 година за сметка 78518
Завршна сметка за 2016 година за сметка 78720
Завршна сметка за 2016 година за сметка 63115
Завршна сметка за 2016 година за сметка 63717
Завршна сметка за 2016 година за сметка 78715
4 Ревизорски извештаи Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 631 од 2014 година
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 637 од 2014 година
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 787 од 2014 година
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 631 од 2012 година
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 637 од 2012 година
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 785 од 2012 година
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 787 од 2012 година
5 План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања Годишен план за јавни набавки за 2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 07.02.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 04.04.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 17.05.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 03.06.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 11.07.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 20.08.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 03.09.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 19.09.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 07.11.2019 година
Годишен план за јавни набавки за 2018 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година – 22.06.2018
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година – 25.09.2018
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година – 03.10.2018
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година – 26.10.2018
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година – 04.12.2018
Годишен план за јавни набавки за 2017 година
Прва измена и дополна на план за јавни набавки за 2017 година
Втора измена и дополна на годишниот план за јавна набавка за 2017 година
6 Правилник за внатрешна организација Класифицирана информација
7 Органограм за внатрешна организација Органограм на Министерството за одбрана и кратка информација за Министерството и секторите во Министерството
8 Правилник за систематизација на работните места Класифицирана информација
9 Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон Класифицирана информација
10 Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство Легислатива: Устав, Закони и Колективен договор на Министерството за одбрана
11 Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат Информации и обрасци за доброволно служење воен рок
12 Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти /
13 Листа на информации од јавен карактер Слободен пристап до информации од јавен карактер и Листа на информации од јавен карактер

Останати информации од јавен карактер

Информации за доброволно служење воен рок, за прием на професионални војници и за прием на питомци на Воената академија

14 Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер
15 Правилник за заштитено внатрешно пријавување Закон за заштита на укажувачи и Правилник
16 Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување Контакт – лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
17 Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон Офицер за заштита на лични податоци и контакт
18 Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања Контакт информации од Министерството за одбрана
19 Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста Листа на активни регистри
20 Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар Биографија – министерка за одбрана
Биографија – заменик-министер за одбрана
Биографија – државен секретар во Министерството за одбрана
21 Најава на месечни настани или онлајн календар Министерство за одбрана
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail