Информации од јавен карактер

Листа на документи коишто Министерството за одбрана ги објави на својата веб страница согласно заклучокот на 34-седница на Владата на Република Северна Македонија

ДОКУМЕНТИ

ЛИНК

1 Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа Годишен план за работа на Министерството за одбрана за 2020 година
Долгорочен план за развој на одбранбените способности 2019- 2028
Годишен извештај за реализација на активностите од Планот за работа на Министерството за одбрана за 2019 година
Годишен план за работа на Министерството за одбрана за 2019 година
Упатство за спроведување на Правилник за планирање програмирање, буџетирање и извршување Министерството за одбрана – март 2019
Стратегиски одбранбен преглед 2018
Правилник за планирање програмирање, буџетирање и извршување Министерството за одбрана – јануари 2019
Национална стратегија за сајбер безбедност на РМ 2018 – 2022
Национална концепција за безбедност и одбрана
Стратегија за одбрана
Резолуција за развој и трансформација на одбраната
2 Буџет Буџет за 2020 година
Буџет за 2019 година
Буџет за 2018 година
Ребалансиран буџет за 2018 година
Буџет за 2017 година
Ребалансиран буџет за 2017 година
3 Усвоени извештаи за реализација на Буџетот Реализација на Буџетот на Министерството за одбрана за периодот 01.01 – 28.06.2019 година.pdf
Завршна сметка за сметката 050010011663115 – Приходи од органи
Завршна сметка за сметката 050010011678518 – Донаторска сметка
Завршна сметка за сметката 050010011678537 – Донаторска сметка – Програма Еразмус + Клучна акција 2 (за Воена академија)
Завршна сметка за сметката 050010011678522 – Донаторска сметка, Програма Еразмус + Клучна акција 1 (за Воена академија)
Завршна сметка за сметката 050010011678715 – Приходи од самофинасирачки активности – Воено медицински центар
Завршна сметка за сметката 050010011663717 – Буџетска сметка
Завршна сметка за сметката 050010011678720 – Приходи од самофинасирачки активности
Даночен биланс за 2019 година (се изработува еден даночен биланс на ниво на субјект, за приходните сметки во МО: 050010011675720 и 050010011663115)
Реализација на Буџетот на Министерството за одбрана за 2018 година
Реализација на Буџетот на Министерството за одбрана за периодот 01.01 – 29.06.2018 година.pdf
Завршна сметка за 2018 година за сметка 631
Завршна сметка за 2018 година за сметка 637
Завршна сметка за 2018 година за сметка 785
Завршна сметка за 2018 година за сметка 787-15
Завршна сметка за 2018 година за сметка 787-20
Завршна сметка за 2017 година за сметка 63115
Завршна сметка за 2017 година за сметка 63717
Завршна сметка за 2017 година за сметка78518
Завршна сметка за 2017 година за сметка78715
Завршна сметка за 2017 година за сметка 78720
Завршна сметка за 2016 година за сметка 78518
Завршна сметка за 2016 година за сметка 78720
Завршна сметка за 2016 година за сметка 63115
Завршна сметка за 2016 година за сметка 63717
Завршна сметка за 2016 година за сметка 78715
4 Ревизорски извештаи Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година – сметка 787-20
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година – сметка 637
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година – сметка 785-18
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година – сметка 631
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 631 од 2014 година
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 637 од 2014 година
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 787 од 2014 година
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 631 од 2012 година
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 637 од 2012 година
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 785 од 2012 година
Конечен извештај од овластен државен ревизор за сметка 787 од 2012 година
5 План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања Годишен план за јавни набавки за 2020 година
Годишен план за јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста за 2020 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2020 година – 07.05.2020
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2020 година – 14.04.2020
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2020 година – 01.04.2020
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2020 година – 11.02.2020
Годишен план за јавни набавки за 2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 07.02.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 04.04.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 17.05.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 03.06.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 11.07.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 20.08.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 03.09.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 19.09.2019 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година – 07.11.2019 година
Годишен план за јавни набавки за 2018 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година – 22.06.2018
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година – 25.09.2018
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година – 03.10.2018
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година – 26.10.2018
Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година – 04.12.2018
Годишен план за јавни набавки за 2017 година
Прва измена и дополна на план за јавни набавки за 2017 година
Втора измена и дополна на годишниот план за јавна набавка за 2017 година
6 Правилник за внатрешна организација Класифицирана информација
7 Органограм за внатрешна организација Органограм на Министерството за одбрана и кратка информација за Министерството и секторите во Министерството
8 Правилник за систематизација на работните места Класифицирана информација
9 Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон Раководители на сектори во Mинистерството за одбрана
Контакт за прашања поврзани со одбраната
Одделенија за одбрана за региони во Република Македонија
10 Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство Легислатива: Устав, Закони и Колективен договор на Министерството за одбрана
11 Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат Информации и обрасци за доброволно служење воен рок
12 Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти /
13 Листа на информации од јавен карактер Слободен пристап до информации од јавен карактер и Листа на информации од јавен карактер

Останати информации од јавен карактер

Информации за доброволно служење воен рок, за прием на професионални војници и за прием на питомци на Воената академија

14 Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер
15 Правилник за заштитено внатрешно пријавување Закон за заштита на укажувачи и Правилник
16 Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување Контакт – лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
17 Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон Офицер за заштита на лични податоци и контакт
18 Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања Контакт информации од Министерството за одбрана
19 Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста Листа на активни регистри
20 Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар Биографија – министерка за одбрана
Биографија – заменик-министер за одбрана
Биографија – државен секретар во Министерството за одбрана
21 Најава на месечни настани или онлајн календар Министерство за одбрана
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail