Јавни набавки

Почитувани граѓани,

на оваа страна може да ги погледнете огласите за јавните набавки кои ги објавува Министерството за одбрана на Република Северна Македонија на Електронскиот систем за јавни набавки согласно Планот за јавни набавки.

Objaveni oglasi skluceni dogovori- Arhiva

Оглас бр. 18/3-209/6/2019 од 21.03.2019 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/03895e0a-374f-4e5f-90e5-a5fd73369e4b/5

Оглас  бр. 18/3-295/4/2019 од 21.03.2019 година за јавна набавка на  Поправка и сервисирање на ПП апарати. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bfa233eb-d4ed-4e29-9c2a-ed53ac59db00/1

Оглас  бр. 18/3-253/4/2019 од 21.03.2019 година за јавна набавка на Изнајмување на конференциска опрема(аудио,видео). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9a9ec42d-11dc-4e06-8fcd-8d5a06003d08/5

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-237/34/2018 од 20.03.2019 година за јавна набавка на Видео и аудио опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d8043fb4-f885-44ec-a648-aa1600997996

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-575/6/2018  од 18.03.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d59e3b95-7d1c-421c-98aa-aa1400f1bc35

Технички дијалог – Средства за одржување на хигиена датум на објава  14.03.2019 година, краен рок 21.03.2019 година. преземи овде

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-253/20/2018 од 13.03.2019 година за јавна набавка на Предмети од лична опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8110a39f-7e68-458d-b302-a35dd7a5a2d5

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-253/20/2018 од 13.03.2019 година за јавна набавка на Предмети од лична опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c0b4d943-5670-4e29-a654-aa0900a587e3

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-498/7/2018 од 12.03.2019 година за јавна набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b99b9dac-2dbd-4745-9b78-19ea1b5910c6

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-498/7/2018 од 12.03.2019 година за јавна набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/02a0517d-20c6-435f-9b86-3a03131c304d

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-498/7/2018 од 12.03.2019 година за јавна набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c3c34023-7d7b-490c-815c-f53c4d44e50c

Прилог на оглас  бр. 18/3-185/14/2019 од 12.03.2019 година за јавна набавка на Печатење на обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/431c7428-f6f0-4b48-a7a0-a3dc25095d61

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/60a1549e-c605-4ee1-af51-83261f5a15de

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/eee1d685-c333-42b5-9730-0256f4e05c60

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/49c2c3f1-422f-4c55-b920-e814e0d4d39f

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/09c3b909-133b-4d6a-9b22-9674135084be

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a6a804f2-8825-4fa6-bc5a-17efad8a6f48

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d9fe3e82-48ad-4474-bbf3-7ce6d0ed5c68

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6d2379ab-18c7-4cfb-aa5a-7a5d57ed435f

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-424/10/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Поправка, одржување и сервисирање на разладна, термичка и кујнска опрема и други интендантски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/78fbb719-17c3-440e-8628-3e735ab35f03

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2476304c-ed89-41a5-8fe2-aa0d00b2375a

Прилог на оглас бр. 18/3-575/6/2018 од 08.03.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/053e934b-be04-4c3e-bc57-0cb31b0dcccf

Оглас бр. 18/3-20/19/2019 од 08.03.2019 година за јавна набавка на Прехрамбени производи (ајвар, масло за јадење, маслинки, путер, брашно,шеќер). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/798fc45b-0629-4714-96bc-0149c5b2d2c4/1

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-542/7/2018 од 07.03.2019 година за јавна набавка на Вода. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ba4bc62d-0bc5-4e33-9fa9-07ecf755c9ec

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-636/4/2018 од 07.03.2019 година за јавна набавка на Набавка на Кафе. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6376fc2d-5d7a-48e5-b731-aa0300e493d8

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-538/5/2018 од 07.03.2019 година за јавна набавка на Изработка на настрешници за покривање на паркинг простор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ab0a8532-f7fd-4bea-be4b-aa0600c0b815

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-371/13/2018 од 05.03.2019 година за јавна набавка на Edge firewall со модули и лиценци и систем за Back up restore. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d3447e92-4d6e-499d-8849-80164a768903

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-206/11/2018 од 05.03.2019 година за јавна набавка на Материјали наменети за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d4dd11f0-6f98-4702-882e-6a17c9bf3fde

Известување за слкучен договор за оглас бр. 18/3-246/43/2018 од 05.03.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/98119f43-2ab6-4c9e-9c71-7cb5e2fd4776

Оглас  бр. 18/3-184/10/2019 од 06.03.2019 година за јавна набавка на Работни и промотивни материјали за коференции и вежби. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/263a73c2-3f21-455f-bc65-83d1725fff33/1

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-535/5/2018од 04.03.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на м/в и инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ca0f041b-cd9c-4e33-9dfc-aa0600e78e9c

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-549/13/2018од 04.03.2019 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/702ebe4d-a838-4639-9284-a9f9010fbce5

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-549/13/2018 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b49c95ba-60da-44c2-8e94-a9f9010f8281

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-232/27/2018 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/46aabc29-7eb7-48ac-bace-aa0600c6e804

Оглас  бр. 18/3-36/11/2019 од 05.03.2019 година за јавна набавка на Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри на м/с за одредување на квалитет на производи – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0536de0f-042d-455a-8f84-6049fc66f50d/5

Оглас  бр  18/3-141/3/2019 од 05.03.2019 година за јавна набавка на Медицинска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fd75b04e-4832-4d60-b5a3-6462f2f986a7/1

Оглас бр. 18/3-221/4/2019 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Телекомуникациска услуга –Метроетернет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f55f0dfe-df4e-42f0-a288-df8e43b0cf7c/5

Оглас  бр. 18/3-210/4/2019 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Печатење на списание ШТИТ и современа македонска Одбрана за 2019 година. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0066b27b-b676-4dba-8a70-08b72cfd4af6/1

Оглас  бр 18/3-185/14/2019 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Печатење на обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fb24eb35-e7df-4347-9fa0-5c236b753e05/1

Оглас  бр 18/3-194/4/2019 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Транспорт на селидбени предмети –покуќнина со камионски и бродски превоз. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/854c6ca8-bc02-4989-9bf3-4fdb42c6c0c7/1

Оглас  бр  18/3-83/5/2019 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Изведба на нова водоводна мрежа за водоснабдување со питка и санитарна вода во касарна „Јане Сандански“ – Штип. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/539d7eb4-5d71-4eca-90e8-acfed11cbe8d/1

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-235/24/2018/2018 од 01.03.2019 година за јавна набавка на Баждарење на мерна опрема (манометри, момент клучеви и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/55375acf-084f-4294-a7b1-aa0300f0ff04

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-632/4/2018 од 28.02.2019 година за јавна набавка на Кабли за агрегат за стартување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f2440751-f8fc-4c4f-996b-aa02013603f8

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-386/7/2018 од 28.02.2019 година за јавна набавка на Набавка и замена на резервни делови за поправка и сервисирање на пловни објекти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/07dd5d52-6433-453b-9f10-aa0200885383

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-291/57/2018 од 25.02.2019 година за јавна набавка на Јајца свежи класа „А“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cfa8822f-85da-4d65-919b-f83efe46733c

Поништување на постапки за оглас  бр. 18/3-373/15/2018 од 25.02.2019 година за јавна набавка на Обука и полагање на возачки испит за питомци од Воената Академија и професионални војници. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9a655477-fc45-489e-90f6-a9e300a0a8ef

Поништување на постапки за оглас  бр. 18/3-206/11/2018 од 25.02.2019 година за јавна набавка на материјали наменети за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6965cf3e-8134-4cf7-9480-a9ff00ad249e

Поништување на постапки за оглас  бр. 18/3-206/11/2018 од 25.02.2019 година за јавна набавка на материјали наменети за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b34a4dca-0411-496c-867e-a9ff00ac6fa6

Поништување на постапки за оглас  бр. 18/3-560/4/2018 од 25.02.2019 година за јавна набавка на Огревни дрва. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bb12b362-1dc8-4044-9017-a9ff00aec726

Поништување на постапки за оглас  бр. 18/3-419/8/2018 од 25.02.2019 година за јавна набавка на Отстранување на дефекти и поправка на водоводна и канализациона инсталација во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2ba5da19-09d5-41fe-910e-a9ff00abbf54

Оглас бр. 18/3-575/6/2018 од 22.02.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/b91614ec-6e89-4fa9-a171-943a293b312d

Оглас  бр. 18/3-192/4/2019 од 20.02.2019 година за јавна набавка на Дефектажа на неисправности на надградба ROSENBAUER – BEXING на ПП возило. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/77ee3b7e-0446-45fa-916e-8a1387bf8efd/5

Оглас  бр. 18/3-219/4/2019  од 20.02.2019 година за јавна набавка на Закуп на линија за пренос на податоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/107995d5-8ed7-41e1-b966-7c7be4a60604/5

Оглас  бр. 18/3-147/6/2019 од 20.02.2019 година за јавна набавка на Ангажирање на лица преку Приватна агенција за вработување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/93751475-c76d-4501-a9d9-ec01ed59c394/1

Оглас  бр. 18/3-169/5/2019 за јавна набавка на Набавка и монтажа на Агрегат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/abbb8049-706f-4338-afa7-7e1a3a599d5e/5

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас за јавна набавка на  Деловна соработка за користење на информативни сервиси од МИА.   https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8c93b783-b0cf-47d2-a64b-3570bdd73731

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-313/14/2018 од 15.02.2019 година за јавна набавка на Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри за одредување на квалитет на стоки – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/eb4fb058-3e71-4059-a310-a9f500943186

Оглас бр. 18/3-82/8/2019 од 14.02.2019 година Ревизија на Основен проект за адаптација и реконструкција на објект бр. 9 во кас. „Боро Менков“ Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f483612e-3373-45ad-838a-62d8702c1ec3/5

Оглас  бр. 18/3-181/3/2019 од 13.02.2019 година за јавна набавка на Бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/02e31701-15d7-4182-91e3-04625c7b9efe/5

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-356/8/2018 од 11.02.2019 година за јавна набавка на Пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави, ракавици војнички платнени и ракавици парадни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ffa030c2-3ed8-4f2a-af86-cc1fcf383bdf

Прилог на оглас  бр. 18/3-633/4/2018 од 11.02.2019 година за јавна набавка на Чевли за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/1d9395c3-0075-40e1-8dd8-c96f6bc15d44

Технички дијалог за ангажирање на лица преку приватна агенција за вработување.  Датум на објава 08.02.2019 година, краен рок 15.02.2019 година. Преземи овде.

Оглас  бр. 18/3-575/6/2018 од 08.02.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ffcda246-fa35-42cd-bc0f-67677be7fae2

Оглас  бр. 18/3-13/12/2019 од 08.02.2019 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ за 7 релации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3e3b78f4-a4ad-4ffc-80c4-38d3cd4c9437/1

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 07.02.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bbd6e9b0-ace8-41ac-b00a-a9ed00dcbfad

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-498/7/2018 од 06.02.2019 година за јавна набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a981c804-319c-483a-ae0b-a9ec00be49a4

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-498/7/2018 од 06.02.2019 година за јавна набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/df9718b7-2a74-420a-8848-a9ec00be6f84

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-379/4/2018 од 06.02.2019 година за јавна набавка на Замена на резервоар и оспособување/реконструкција на надворешни разводи во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bf1f5d67-e990-4096-b60b-a9e300ceb99f

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-517/6/2018 од 05.02.2019 година за јавна набавка на Изработка на проектна документација за објекти и инфраструктура во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/39c59bd8-b253-4449-9162-089615b74835

Прилог на оглас  бр. 18/3-633/4/2018 од 05.02.2019 година за јавна набавка на Чевли за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/feec6000-dfbf-4237-a016-511dde5c59d7

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-244/6/2018 од 04.02.2019 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f4c17f20-13db-4421-989f-f3c16dbf3fcc

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-244/6/2018 од 04.02.2019 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cc916afb-a339-4402-82c0-39f7a4e51e1a

Прилог на оглас бр. 18/3-575/6/2018  од 30.01.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9392ed8d-db39-4079-8e0c-63b574302891

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-293/10/2018 од 28.01.2019 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/08e3711a-70a3-4170-b945-a9e300f419f0

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-606/4/2018 од 28.01.2019 година за јавна набавка на Софтвер за дигитална форензика. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/23b823d2-98ab-4cf0-88e4-a9e3009289eb

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-313/14/2018 од 27.01.2019 година за јавна набавка на Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри за одредување на квалитет на стоки – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/00a57909-fd49-47e7-a2cc-a9e2013dd107

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-192/10/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Кујнска опрема и Кујнски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/417354e0-c9fa-4989-bd42-399af56f03b7

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-192/10/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Кујнска опрема и Кујнски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4ac76fae-92cf-4c63-87c5-99aacf9d221f

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-192/10/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Кујнска опрема и Кујнски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bd23674d-0547-4bd3-8cab-1a89aef6ad5a

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-517/6/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на проектна документација за објекти и инфраструктура во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ca42b819-352a-418a-bb2c-44b32642ebed

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-517/6/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на проектна документација за објекти и инфраструктура во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/181e4299-06c4-4f5b-8d84-134a9499f125

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-246/43/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/882640f2-6d89-47a8-942b-a9e000a606ab

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-246/43/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/23339980-bf35-4c65-b9ed-a9e000a6218f

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-525/6/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Набавка и монтажа на 1 (еден) Агрегат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/21b15afa-ed67-4a5e-b799-a9e00090014f

Прилог на оглас бр. 18/3-575/6/2018  од 24.01.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e9904163-7e11-4053-aa72-c5105d59f2c7

Известување за склучен договор – Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас ,, Месечно списание“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8395774d-f2f8-4784-86f6-a825ec32079e

Известување за склучен договор – Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас ,, Дневен весник “. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c03054e5-7b83-43e9-b6d9-bf3f04b6abc1

Известување за склучен договор – Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас ,, Дневни весници“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fe648ca1-dd36-4ee1-8ccd-499c94676db3

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-550/4/2018 од 23.01.2019 година за јавна набавка на Чаршав за кревет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/29cc44ae-8888-4a26-9627-a9de00e08d95

Прилог на оглас бр. 18/3-633/4/2018 од 23.01.2019 година за јавна набавка на Чевли за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/25ed7a5d-3604-4850-8c8d-c5e88600a7ee

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-385/17/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Баждарење и поправка на подземни резервоари и баждарење и сервисирање на пумпи за гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9b3a3165-1da5-4afd-a777-a9dc00c56183

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-432/4/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1a999c3b-e9eb-49dc-9554-688b1629f7a3

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-432/4/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/53672732-0cd6-4153-804d-889c675f55ca

Прилог на оглас бр. 18/3-357/41/2018 од 22.01.2019 година за јавна набавка на Замрзнато пилешко месо и замрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9469691b-a92f-4534-b836-0ce2c1018d65

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-385/17/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Баждарење и поправка на подземни резервоари и баждарење и сервисирање на пумпи за гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9b3a3165-1da5-4afd-a777-a9dc00c56183

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-523/4/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f8edc784-db1f-434a-8f66-a9d800adf9a9

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-523/4/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/eed9c2bd-705c-4943-a942-a9d800a4cf83

Прилог на оглас бр. 18/3-538/5/2018 од 18.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на настрешници за покривање на паркинг простор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ba190d89-e137-4ef5-b727-8e6419dd13ef

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-402/7/2018 од 17.01.2019 година за јавна набавка на Масло за ложење екстра лесно ЕЛ-1 за домаќинство. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d205bf3e-6e79-42a7-8631-688d801a0882

Прилог на оглас бр. 18/3-633/4/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Чевли за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/5141b3e1-da45-4e98-b312-f180bdf85cbd

Прилог на оглас бр. 18/3-575/6/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ba490319-3e87-4dc4-ad8f-4bfd9bf83cab

Прилог на оглас бр. 18/3-357/41/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Замрзнато пилешко месо и замрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/12d135b9-d7af-4b31-bb6e-04358f5220ef

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-465/6/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на  Колективно осигурување на вработените во МО и припадниците на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bf57a8bb-00d1-4821-be6a-0c4b1bbeccf3

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-485/7/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Скенер за проверка на багаж, метал детектор врата и трокраки обратни бариери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/32f1b4bc-10c7-4521-bd3d-757cabc95d36

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-485/7/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Скенер за проверка на багаж, метал детектор врата и трокраки обратни бариери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f28c51af-7173-4c7b-87dd-798d132c37e2

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-485/7/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Скенер за проверка на багаж, метал детектор врата и трокраки обратни бариери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c0faf8fe-ef65-4058-8efd-a30e77ed51ff

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-499/11/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на  Јаглен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/dc4c462f-d8bd-431e-8d1b-a9d7009ed50e

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-244/6/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2b0db7fb-2f48-40af-8f19-a9d700a1cc34

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-428/6/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Поддршка на функционирање и користење на мрежен сервис за заштитена и незаштитена говорна комуникација во АРМ – Софтвер за контрола и мониторинг на мрежни уреди, копјутер лаптоп, VoIP телефон со 2 линии и конвертор за телефонија преку ИП на аналогни телефонски апарати со 2 линии (VoIP to analog line x 2). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1534d442-6ecf-429a-b9c5-a9d7008c54d9

Известување за склучен договор за оглас бр.18/3-342/31/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на  Конзервиран зеленчук и печурки маринирани . Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1b634ddc-8efb-42df-be6b-87e47dd160d5

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-343/25/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на  Вонредни превезувања на персонал, делегации, учесници на конференции самити, работилници вежби и други активности со патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/be36e99d-1b07-4037-83fe-8f998ccda2b0

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-533/5/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на Реконструкција на безкаменичниот систем за обезбедување на санитарна топла вода во воен хотел „Илинден’ Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/dcc61457-fe58-4223-a1a9-a9d600a09728

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-162/15/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на  Обуки за стручно оспособување и усовршување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b4b7c814-e91b-4adf-8a54-a9d6009c5d04

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-342/31/2018 од 14.01.2019 година за јавна набавка на Конзервиран зеленчук и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/15e835d1-0a74-49d6-af9b-1fa5371e2ec1

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-342/31/2018 од 14.01.2019 година за јавна набавка на  Конзервиран зеленчук и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/75f9b249-f2c3-4f15-a19f-a9d500b82cb0

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-342/31/2018 од 14.01.2019 година за јавна набавка на  Конзервиран зеленчук и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/da343864-d1fa-48d7-84da-a9d500b80703

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-388/16/2018 од 10.01.2019 година за јавна набавка на Конфекционирање на ветровка и капа од ткаенина за воено теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/50bb8dd1-cbe6-4d9e-9566-a9d100fa7c19

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-307/25/2018 од 10.01.2019 година за јавна набавка на Безалкохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/03b01039-45b7-4f5f-b8cc-d82ca84feaa0

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-307/25/2018 од 10.01.2019 година за јавна набавка на Безалкохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/07f27959-faf0-4056-a0b6-f997109a7b50

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-481/5/2018 од 10.01.2019 година за јавна набавка на Ориз и грав во зрно. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7e3d2bf8-3ca3-4957-bbb3-aca9dd7b37f2

Прилог на оглас бр. 18/3-538/5/2018 од 11.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на настрешници за покривање на паркинг простор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/696aab03-a065-478b-8cf8-39644155cd16

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-481/5/2018 од 08.01.2019 година за јавна набавка на Ориз и грав во зрно. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6bab72fd-dc19-4fad-996e-a9ab010b15f2

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-234/13/2018 од 04.01.2019 година за јавна набавка на Лекови и вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f82fdf12-93dc-416b-a750-559c4c22397f

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-234/13/2018 од 04.01.2019 година за јавна набавка на Лекови и вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7ca7a3bc-0b7e-4573-913e-93d9c3e4f37c

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-234/13/2018 од 03.01.2019 година за јавна набавка на Лекови и вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7ab04974-5c80-4feb-9af6-a9cb00e84b2b

Прилог на оглас  бр. 18/3-232/27/2018 од 04.01.2019 година за јавна набавка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/3599cc46-2dfb-412c-bf43-c22cd0175cd2

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-421/13/2018 од 03.01.2019 година за јавна набавка на Одржување на софтверски пакет Направено да работи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/96059746-b270-4896-91f9-a9ca00f48f3c

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-365/9/2018 од 03.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на софтверско решение за ГИС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2e516707-d42a-4380-8705-adf54eeb600f

Прилог на оглас  бр. 18/3-549/13/2018од 03.01.2019 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ae04b353-a397-4ced-8e22-a0a4b33b424a

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-262/29/2018 од 03.01.2019 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9a769074-a91f-4b3c-8b06-a9ca00de892f

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail