APLIKO! BËHU PJESË SË ARMATËS

Apliko

Të nderuar qytetarë të Republika e Maqedonisë së Veriut,

Armata është një mundësi e shkëlqyeshme për secilin prej jush që plotëson kërkesat për të qenë pjesë e sistemit të sigurisë në Maqedonisë së Veriut, por edhe për të zhvilluar karrierën e tij dhe të ketë mundësi unike për të përmirësuar njohuritë, aftësitë dhe kapacitetet e tij përmes programeve dhe trajnimeve në Republika e Maqedonisë së Veriut dhe vendet partnere.

Çfarë është ajo që ARSM ofron për ju?
- zhvillimin profesional, duke fituar njohuri dhe shkathtësi të reja;
- mundësi për avancim në karrierë;
- mësimi i gjuhëve të huaja: kurse në gjuhën angleze, gjermane, italiane, greke, frenge në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe vendet partnere;
- mundësi për punë në misionet ndërkombëtare të paqes të NATO-s, BE dhe OKB, si dhe pjesëmarrje në stërvitje në disa vende partnere si përfaqësues të Republika e Maqedonisë së Veriut;
- mundësi për të fituar përvoja të çmuara, për të vizituar vendet të huaja dhe për të zhvilluar njohje dhe miqësi të reja;
- përmirësim i vazhdueshëm i gatishmërisë tuaj fizike, zhvillim të sportit dhe shpirtit sportiv dhe pjesëmarrja në gara sportive ndërkombëtare ushtarake;
- sigurim të punësimit të përhershëm në institucionet shtetërore për ushtarët profesionistë pas përfundimit të kufirit maksimal për të shërbyer në ushtri si ushtar të përcaktuar me ligj.

Më poshtë mund të gjeni më shumë informacione rreth mundësive e të qenurit pjesë e Armatës përmes shërbimit ushtarak vullnetar, pranimit të ushtarëve profesionistë dhe Akademisë Ushtarake.

INFORMATA
për aplikim nga kandidatët në konkursin publik për pranim të ushtarëve professional për shërbim në Armatën e Republikës e Maqedonisë së Veriut

Të nderuar qytetarë të Republika e Maqedonisë së Veriut,

Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut shpalli Konkurs Publik për pranimin e kandidatëve për ushtarë professional në Armatën e Republikës e Maqedonisë së Veriut.

Kandidatët për ushtarë profesional në konkursin publik mund të aplikojnë përmes email adresës të Ministrisë së Mbrojtjes javenoglaspfv@morm.gov.mk duke plotësuar formularin e aplikimit për regjistrimin e kandidatëve për ushtarë profesionisal për shërbim në ARSM. Aplikacioni mund të shkarkohet këtu.

Për informata shtesë në lidhje me konkursin publik kandidatët mund të informohen në numrin e telefonit 02 / 328-2535 në Ministrinë e Mbrojtjes.

Konkurs Publik për Pranimin e Ushtarëve Profesional

Aplikacioni

Pyetësori me deklaratë mbi përgjegjësinë morale, materiale dhe penale për saktësinë e të dhënave të formularit të dhënë
(Pyetësori i plotësuar dorëzohet në formë letre në Njësinë e Mbrojtjes në vendin e banimit);

INFORMIM

për qytetarët e Republika e Maqedonisë së Veriut për mënyrën dhe procedurën e shërbimit vullnetar ushtarak në Armatën

Ministria e Mbrojtjes, përmes këtij informimi ka për qëllim të informojë dhe njoftojë qytetarët e Republika e Maqedonisë së Veriut për mënyrën dhe procedurën e shërbimit vullnetar ushtarak në Armatën e Republikës e Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë:ARSM), edhe atë si vijon:

Sipas nenit 62 nga Ligji për Mbrojtje („Gazeta zyrtare e RM” nr. 185 nga data 30.12.2011) të gjithë qytetarët e Republika e Maqedonisë së Veriut të cilët përmbushin kushtet për shërbim vullnetar ushtarak mund vullnetarisht të shërbejnë në ushtri pasi të mbushin 18 vjet, por jo pasi të tejkalojnë 26 vjet.

Për shërbim vullnetar ushtarak në ARSM si e drejtë, dorëzohet kërkesë dhe këtë të drejtë e ka secili shtetas i Republika e Maqedonisë së Veriut i gjinisë mashkullore dhe femërore dhe për dorëzimin e kësaj kërkese nuk ka afat kohor të përcaktuar.

Kërkesa për shërbim vullnetar ushtarak në ARSM dorëzohet personalisht nga qytetari drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes – Njësia për Mbrojtje në vendin e jetesës, gjegjësisht vendin e banimit të qytetarit, ku udhëhiqet në evidencën ushtarake.

Formulari i kërkesës për shërbim vullnetar ushtarak në ARSM mund të merret nga faqqja e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes (në fund të këtij informimi), si dhe në zyrat e Njësive të Mbrojtjes në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Pas pranimit të kërkesave për shërbim vullnetar ushtarak në ARSM të dorëzuara nga qytetarët, Njësitë e Mbrojtjes në Republikën e Maqedonisë së Veriut bëjnë evidentimin, ndërsa më pas organizohet zbatimi i kontrolleve mjeëksore dhe ekzaminimeve psikologjike për vërtetimin e vlerësimit për aftësi për të shërbyer në ushtri në bazë të planit dhe listave miratuara dhe përshtatura në pjesën e termineve ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dhe Qendrës Mjekësore Ushtarake – Komisionit Ushtarako-mjekkësor të Ministrisë së Mbrojtjes.

Njësitë e Mbrojtjes të Republika e Maqedonisë së Veriut pas pranimit të planit dhe listave me terminet e caktuara për të kryer kontrollet mjekësore dhe ekzaminimet psikologjike bëjnë njoftimin, gjegjësisht thirin qytetarët të cilët tashmë kanë dorëzuar kërkesë për të njëjtat në lokacionin dhe terminin e caktuar.

Kontrollet mjekësore dhe ekzaminimet psikologjike  kryhen në Qendrën Ushtarako Mjekësore në Shkup dhe zakonisht zgjasin deri 2 (dy) ditë dhe nga Komisioni Ushtarako Mjekësor pas përfundimit të të njëjtave sjellet notë vlerësimi nga testimet dhe mendim për aftësinë për shërbim ushtarak dhe kjo notë mund të jetë: „përmbush kriteret për shërbim ushtarak” ose nuk përmbush kriteret për shërbim ushtarak”.

Pas përfundimit të kontrolleve mjekësore dhe ekzaminimeve psikologjike, qytetarët të cilët janë notuar nga Komisioni Ushtarako Mjekësor i Ministrisë së Mbrojtjes me notë „ përmbush kriteret për shërbim ushtarak” janë kandidat për shërbim vullnetar ushtarak dhe të njëjtët planifikohen të referohen për shërbim vullnetar ushtarak në ARSM.

Referimi në shërbim vullnetar ushtarak në ARSM bëhet në baza të nevojave të paraqitura në Armatë dhe në rast të tejkalimit të numrit të nevojshëm në një afat për referim, atëherë aplikohet parimi i renditjes së paraqitjes, gjegjësisht  në bazë të dorëzimit të kërkesës nga qytetarët për shërbim vullnetar ushtarak, ndërsa qytetarët e tjerë planifikohen të referohen në afatit e ardhshëm për referim.

Referimi i kandidatëve në shërbim vullnetar ushtarak në ARSM bëhet në tri afate referimi (shkurt, qershor dhe tetor) për një vit kalendarik, në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj dhe shërbehet në kazermën „Alekso Demnievski-Bauman” në Veles.
Sipas nenit 7 nga rregullorja për kohën dhe mënyrën e referimit të qytetarëve në shërbim vullnetar ushtarak dhe për procedurën e ndërpritjes së shërbimit ushtarak, si dhe për shkarkimin e ushtarëve nga ARSM („Gazeta zyrtare e RM “ nr.44/2007), kandidati mund të dorëzohet nga shërbimi i afatit ushtarak, nga dita e dorëzimit të kërkesës deri në ditën e pranimit të thirrjes për referim në shërbim vullnetar ushtarak.

Kandidati që i është dhënë ftesa për të shërbyer në shërbim vullnetar ushtarak mund të japë dorëheqjen nga shërbimi, jo më vonë se 10 ditë pas pranimit të ftesës.

Një kandidat mund të heqë dorë nga shërbimi ushtarak duke paraqitur një deklaratë personale për anulim.

Njoftohen qytetarët e Republika e Maqedonisë së Veriut se me informata të plota dhe në kohë,  si dhe përgjigjet në pyetjet rreth mënyrës dhe procedurës së shërbimit vullnetar ushtarak në Armatën e Republikës e Maqedonisë së Veriut mund dhe duhet t’i marrin në Njësinë e Mbrojtjes në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vendin e banimit.

Me respekt,

MINISTRIA E MBROJTJES

Kërkesë për shërbim vullnetar ushtarak në ARSM 

Kërkesë për marrjen e vërtetimit për detyrim ushtarak të rregullt

Kërkesë për vazhdimin e shërbimit vullnetar ushtarak në ARSM

Shërbimi Vullnetar Ushtarak
Ushtarë Profesionistë
61-Shtit_mak 1

APLIKO! - SHËRBIM VULLNETAR USHTARAK
APLIKO! - SHËRBIM VULLNETAR USHTARAK
Akademia Ushtarake - Flyer
Akademia Ushtarake - Flyer

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail