Mbikëqyrja inspektuse

Sipas Ligjit për Mbrojtje, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr.42/01; 05/03; 58/06; 110/08; 51/11; 151/11; 215/15;  në Kapitullin XV, MBIKËQYRJA INSPEKTUSE, Ministria e Mbrojtjes, Sektori për Inspektim në Mbrojtje kryen mbikqyrje inspektuese (të rregullt, të parregullt dhe kontrollues) në organet e pushtetit shtetëror, Armatë, shoqatat tregtare, ndërmarrjet, institucionet dhge shërbimet  publike me rëndësi të veçantë për mbrojtjen dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale. Në nenin 166 g, theksohet se Ministria e Mbrojtjes për mbikëqyrjen inspektuese të kryer, përgatit raporte tremujore që publikohen në faqen e internetit të Ministrisë.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail