Инспекциски надзор

Врз основ на Законот за Одбрана, Службен весник на Република Македонија, бр.42/01; 05/03; 58/06; 110/08; 51/11; 151/11; 215/15;  во Глава XV, ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР, Министерството за одбрана, Секторот за инспекција во Одбраната врши инспекциски надзор (редовен, вонреден и контролен) во органите на државната власт, Армијата, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење на одбраната и единиците на локалната самоуправа. Во Член 166 г, е наведено дека Министерството за одбрана за извршените инспекциски надзори изготвува квартални извештаи кои се објавуваат на интернет страницата на Министерството.

Известување за реализиран инспекциски надзор во период јануари– март 2020 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период октомври – декември 2019 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период јули – септември 2019 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период април – јуни 2019 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период јануари – март 2019 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период октомври – декември 2018 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период јули – септември 2018 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период април – јуни 2018 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период јануари – март 2018 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период октомври – декември 2017 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период јули – септември 2017 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период април – јуни  2017 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период jануари – Март  2017 година

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail