Shërbimi vullnetar ushtarak

INFORMIM

për qytetarët e Republikës së Maqedonisë për mënyrën dhe procedurën e shërbimit vullnetar ushtarak në Armatën e Republikën e Maqedonisë

INFORMIM

për qytetarët e Republika e Maqedonisë së Veriut për mënyrën dhe procedurën e shërbimit vullnetar ushtarak në Armatën

Ministria e Mbrojtjes, përmes këtij informimi ka për qëllim të informojë dhe njoftojë qytetarët e Republika e Maqedonisë së Veriut për mënyrën dhe procedurën e shërbimit vullnetar ushtarak në Armatën edhe atë si vijon:

Sipas nenit 62 nga Ligji për Mbrojtje („Gazeta zyrtare e RM” nr. 185 nga data 30.12.2011) të gjithë qytetarët e Republika e Maqedonisë së Veriut të cilët përmbushin kushtet për shërbim vullnetar ushtarak mund vullnetarisht të shërbejnë në ushtri pasi të mbushin 18 vjet, por jo pasi të tejkalojnë 26 vjet.

Për shërbim vullnetar ushtarak në Armatë si e drejtë, dorëzohet kërkesë dhe këtë të drejtë e ka secili shtetas i Republika e Maqedonisë së Veriut i gjinisë mashkullore dhe femërore dhe për dorëzimin e kësaj kërkese nuk ka afat kohor të përcaktuar.

Kërkesa për shërbim vullnetar ushtarak në Armatë dorëzohet personalisht nga qytetari drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes – Njësia për Mbrojtje në vendin e jetesës, gjegjësisht vendin e banimit të qytetarit, ku udhëhiqet në evidencën ushtarake.

Formulari i kërkesës për shërbim vullnetar ushtarak në Armatë mund të merret nga faqqja e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes (në fund të këtij informimi), si dhe në zyrat e Njësive të Mbrojtjes në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Pas pranimit të kërkesave për shërbim vullnetar ushtarak në Armatë të dorëzuara nga qytetarët, Njësitë e Mbrojtjes në Republikën e Maqedonisë së Veriut bëjnë evidentimin, ndërsa më pas organizohet zbatimi i kontrolleve mjeëksore dhe ekzaminimeve psikologjike për vërtetimin e vlerësimit për aftësi për të shërbyer në ushtri në bazë të planit dhe listave miratuara dhe përshtatura në pjesën e termineve ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dhe Qendrës Mjekësore Ushtarake – Komisionit Ushtarako-mjekkësor të Ministrisë së Mbrojtjes.

Njësitë e Mbrojtjes të Republika e Maqedonisë së Veriut pas pranimit të planit dhe listave me terminet e caktuara për të kryer kontrollet mjekësore dhe ekzaminimet psikologjike bëjnë njoftimin, gjegjësisht thirin qytetarët të cilët tashmë kanë dorëzuar kërkesë për të njëjtat në lokacionin dhe terminin e caktuar.

Kontrollet mjekësore dhe ekzaminimet psikologjike kryhen në Qendrën Ushtarako Mjekësore në Shkup dhe zakonisht zgjasin deri 2 (dy) ditë dhe nga Komisioni Ushtarako Mjekësor pas përfundimit të të njëjtave sjellet notë vlerësimi nga testimet dhe mendim për aftësinë për shërbim ushtarak dhe kjo notë mund të jetë: „përmbush kriteret për shërbim ushtarak” ose nuk përmbush kriteret për shërbim ushtarak”.

Pas përfundimit të kontrolleve mjekësore dhe ekzaminimeve psikologjike, qytetarët të cilët janë notuar nga Komisioni Ushtarako Mjekësor i Ministrisë së Mbrojtjes me notë „ përmbush kriteret për shërbim ushtarak” janë kandidat për shërbim vullnetar ushtarak dhe të njëjtët planifikohen të referohen për shërbim vullnetar ushtarak në Armatë.

Referimi në shërbim vullnetar ushtarak në Armatë bëhet në baza të nevojave të paraqitura në Armatë dhe në rast të tejkalimit të numrit të nevojshëm në një afat për referim, atëherë aplikohet parimi i renditjes së paraqitjes, gjegjësisht  në bazë të dorëzimit të kërkesës nga qytetarët për shërbim vullnetar ushtarak, ndërsa qytetarët e tjerë planifikohen të referohen në afatit e ardhshëm për referim.

Referimi i kandidatëve në shërbim vullnetar ushtarak në Armatë bëhet në tri afate referimi (shkurt, qershor dhe tetor) për një vit kalendarik, në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj dhe shërbehet në kazermën „Alekso Demnievski-Bauman” në Veles.
Sipas nenit 7 nga rregullorja për kohën dhe mënyrën e referimit të qytetarëve në shërbim vullnetar ushtarak dhe për procedurën e ndërpritjes së shërbimit ushtarak, si dhe për shkarkimin e ushtarëve nga Armatë („Gazeta zyrtare e RM “ nr.44/2007), kandidati mund të dorëzohet nga shërbimi i afatit ushtarak, nga dita e dorëzimit të kërkesës deri në ditën e pranimit të thirrjes për referim në shërbim vullnetar ushtarak.

Kandidati që i është dhënë ftesa për të shërbyer në shërbim vullnetar ushtarak mund të japë dorëheqjen nga shërbimi, jo më vonë se 10 ditë pas pranimit të ftesës.

Një kandidat mund të heqë dorë nga shërbimi ushtarak duke paraqitur një deklaratë personale për anulim.

Njoftohen qytetarët e Republika e Maqedonisë së Veriut se me informata të plota dhe në kohë,  si dhe përgjigjet në pyetjet rreth mënyrës dhe procedurës së shërbimit vullnetar ushtarak në Armatë mund dhe duhet t’i marrin në Njësinë e Mbrojtjes në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vendin e banimit.

Me respekt,

MINISTRIA E MBROJTJES

Kërkesë për shërbim vullnetar ushtarak në Armatë 

Kërkesë për marrjen e vërtetimit për detyrim ushtarak të rregullt

Kërkesë për vazhdimin e shërbimit vullnetar ushtarak në Armatë

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail