РЕШЕНИЕ за прием на кандидати за втор циклус на студии, специјализација за командно-штабни должности

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), а во врска со член 14 од Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија, бр.01-628/1 од 20.01.2010 година и бр.01-174/1 од 01.02.2011 година и Предлог-мислењето за прифаќање на извештајот на конкурсната комисија донесена од Наставно-научниот совет на Воената Академија, бр.07-81/3 од 13.01.2014 година, министерот за одбрана донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за прием на кандидати за втор циклус на студии, специјализација за командно-штабни должности

1. За втор циклус на студии, специјализација за командно-штабни должности, се избираат следните кандидати:

-Атанасов Ѓорѓи Игор,
-Станикевски Никола Јован,
-Ѓеорѓевски Борис Драган,
-Николовски Темелко Дарко,
-Славевски Тодорче Горанчо,
-Ристовски Бојко Роберт,
-Јованов Ангел Игор,
-Стојовски Цветан Златко,
-Костадинов Димитар Борис,
-Аврамовски Митре Сашо,
-Игњатов Драги Јорданчо,
-Конески Александар Роберт,
-Митевски Гоше Васил,
-Лазовски Менчо Родни,
-Идризоски Ќанија Идриз,
-Чамински Душан Борче,
-Велков Живко Крунислав,
-Никчевски Љубе Игор,
-Велков Данчо Диме,
-Кузманов Пенчо Сашко,
-Сумрачки Тодор Зоран,
-Стојменовска Борис Татјана,
-Ибровиќ Хазбија Харис,
-Туртуров Спасе Борче,
-Шпејтим Ачиф Черими,
-Мемети Амзи Седат,
-Јакимовски Миле Саше,
-Адеми Исмаил Исамедин,
-Алими Хајри Фисник и
-Газмент Џабир Шаќири.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

м-р Талат Џафери
министер

Бр.02-332/1
14.01.2013 година

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail