KONKURS PUBLIK 01/2018 për punësimin e 5 (pesë) personave në Ministrinë e Mbrojtjes

Sipas nenit 5, nenit 6 artikulli (1) dhe nenit 20-g artikulli (1) Ligji për Nëpunës në Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18) dhe nenit 22 artikulli (1) pika 1 dhe nenit 23 nga Ligji për Marrëdhënie Pune („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/18), dhe Rregullorja për elementët e detyrueshëm të konkursit publik për plotësim të vendit të punës në sektorin publik nëpërmjet punësimit dhe aplikimit për punësim, si dhe për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të personave të cilët kanë dhënë të dhëna të rreme kur janë punësuar në sektorin publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 34/15), Ministria e Mbrojtjes shpall:

KONKURS PUBLIK 01/2018
për punësimin e 5 (pesë) personave
në Ministrinë e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes shpall konkurs për punësim të 5 (pesë) personave në kohë të pacaktuar në pozitat në vijim:

1. Menaxhues me kaldaja me avull dhe rojtar në Njësinë për Mirëmbajtje në Sektorin për Shërbime dhe Turizëm, Parkun e Automjeteve, Mirëmbajtje dhe Sigurim – 1 person;
Kandidatët të cilët do të aplikojnë në konkursin publik për plotësimin e vendit të punës në fjalë duhet të plotësojnë këto:
Kushte të Përgjithshme:
- të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë;
- të jenë në moshë madhore;
- të kenë aftësi të veçantë shëndetësore dhe fizike, dhe
- me vendim gjykate mos t’ju jetë lëshuar aktgjykim për ndalesë të kryerjes së ndonjë profesioni, veprimtarie apo detyre.
Kushte të veçanta:
- 180/240 kredi të marra sipas ECVET ose MKSOO ose arsim të mesëm;
- me ose pa përvojë pune në fushë.
Ditë pune:
- nga e hëna në të premten;
- orë pune në javë: 40.
Orari i punës:
- kohëzgjatja e ditës së punës është tetë orë me fillim të orarit të punës nga ora 7:30 dhe 8:30 dhe mbarim nga ora 15:30 dhe 16:30.
Shuma neto e pagës në para:
- 12.100,00 denarë;
Vendi i punës në fjalë parashikohet të plotësohet nga një person me përkatësi etnike shqiptare.

2. Rojtar në Shtëpinë e ARM-së në Shkup Njësinë për Mirëmbajtje në Sektorin për Shërbime dhe Turizëm, Parkun e Automjeteve, Mirëmbajtje dhe Sigurim – 1 person;
Kandidatët të cilët do të aplikojnë në konkursin publik për plotësimin e vendit të punës në fjalë duhet të plotësojnë këto:
Kushte të Përgjithshme:
- të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë;
- të jenë në moshë madhore;
- të kenë aftësi të veçantë shëndetësore dhe fizike, dhe
- me vendim gjykate mos t’ju jetë lëshuar aktgjykim për ndalesë të kryerjes së ndonjë profesioni, veprimtarie apo detyre.
Kushte të veçanta:
- 180/240 kredi të marra sipas ECVET ose MKSOO ose arsim të mesëm;
- me ose pa përvojë pune në fushë.
Ditë pune:
- nga e hëna në të premten;
- orë pune në javë: 40.
Orari i punës:
- kohëzgjatja e ditës së punës është tetë orë me fillim të orarit të punës nga ora 7:30 dhe 8:30 dhe mbarim nga ora 15:30 dhe 16:30.
Shuma neto e pagës në para:
- 12.000,00 denarë;
Vendi i punës në fjalë parashikohet të plotësohet nga një person me përkatësi etnike shqiptare.

3. Ndihmës punëtor –furnizues i mjeteve materiale dhe teknike në Njësinë për Sigurim Ndërtimor në Sektorin për Patundshmëri – 1 person;
Kandidatët të cilët do të aplikojnë në konkursin publik për plotësimin e vendit të punës në fjalë duhet të plotësojnë këto:
Kushte të Përgjithshme:
- të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë;
- të jenë në moshë madhore;
- të kenë aftësi të veçantë shëndetësore dhe fizike, dhe
- me vendim gjykate mos t’ju jetë lëshuar aktgjykim për ndalesë të kryerjes së ndonjë profesioni, veprimtarie apo detyre.
Kushte të veçanta:
- – 180/240 kredi të marra sipas ECVET ose MKSOO ose arsim të mesëm;
- me ose pa përvojë pune në fushë.
Ditë pune:
- nga e hëna në të premten;
- orë pune në javë: 40.
Orari i punës:
- kohëzgjatja e ditës së punës është tetë orë me fillim të orarit të punës nga ora 7:30 dhe 8:30 dhe mbarim nga ora 15:30 dhe 16:30.
Shuma neto e pagës në para:
- 12.000,00 denarë;
Vendi i punës në fjalë parashikohet të plotësohet nga një person me përkatësi etnike shqiptare.

4. Shitës- kasier në mensën në Ministrinë e Mbrojtjes në Njësinë për Shërbime dhe Turizqëm në Sektorin për Shërbime dhe Turizëm, Parkun e Automjeteve, Mirëmbajtje dhe Sigurim – 1 person;
Kandidatët të cilët do të aplikojnë në konkursin publik për plotësimin e vendit të punës në fjalë duhet të plotësojnë këto:
Kushte të Përgjithshme:
- të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë;
- të jenë në moshë madhore;
- të kenë aftësi të veçantë shëndetësore dhe fizike, dhe
- me vendim gjykate mos t’ju jetë lëshuar aktgjykim për ndalesë të kryerjes së ndonjë profesioni, veprimtarie apo detyre.
Kushte të veçanta:
- 180/240 kredi të marra sipas ECVET ose MKSOO ose arsim të mesëm;
- me ose pa përvojë pune në fushë.
Ditë pune:
- nga e hëna në të premten;
- orë pune në javë: 40.
Orari i punës:
- kohëzgjatja e ditës së punës është tetë orë me fillim të orarit të punës nga ora 7:30 dhe 8:30 dhe mbarim nga ora 15:30 dhe 16:30.
Shuma neto e pagës në para:
- 12.100,00 denarë;
Vendi i punës në fjalë parashikohet të plotësohet nga një person me përkatësi etnike shqiptare.

5. Kamarier në kafeterinë në MM në Njësinë për Shërbime dhe Turizqëm në Sektorin për Shërbime dhe Turizëm, Parkun e Automjeteve, Mirëmbajtje dhe Sigurim – 1 person;
Kandidatët të cilët do të aplikojnë në konkursin publik për plotësimin e vendit të punës në fjalë duhet të plotësojnë këto:
Kushte të Përgjithshme:
- – të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë;
- të jenë në moshë madhore;
- të kenë aftësi të veçantë shëndetësore dhe fizike, dhe
- me vendim gjykate mos t’ju jetë lëshuar aktgjykim për ndalesë të kryerjes së ndonjë profesioni, veprimtarie apo detyre.
Kushte të veçanta:
- 180/240 kredi të marra sipas ECVET ose MKSOO ose arsim të mesëm;
- me ose pa përvojë pune në fushë.
Ditë pune:
- nga e hëna në të premten;
- orë pune në javë: 40.
Orari i punës:
- kohëzgjatja e ditës së punës është tetë orë me fillim të orarit të punës nga ora 7:30 dhe 8:30 dhe mbarim nga ora 15:30 dhe 16:30.
Shuma neto e pagës në para:
- 12.100,00 denarë;
Vendi i punës në fjalë parashikohet të plotësohet nga një person me përkatësi etnike rome.

Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët përmbushin kushtet për konkurim të shënuara në këtë konkurs.
Formulari për aplikim për konkurs mund të merret nga arkivi i Ministrisë së Mbrojtjes si dhe në faqen e internetit të Ministrisë.
Kandidatët me fletparaqitjen duhet të dorëzojnë dëshmitë për përmbushjen e kushteve, në format origjinal ose kopje të noterizuara tek noteri, edhe atë:
- Certifikata e shtetësisë;
- Dëshmi se nuk është vendosur ndalim i kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre
- Certifikatë/diplomë për shkallën e arsimit të mbaruar;
- Biografi të shkurtër;
- Certifikatë mjekësore nga Instituti i Mjekësisë Profesionale dhe
- Letër motivuese.
Zbatimi i procedurës për përzgjedhje përfshin katër faza, si vijon:
- Faza I – përzgjedhjen administrative (kontroll i përmbushjes së kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të kërkuara nga konkursi publik);
- Faza II – kontrollë për kompetencat e nevojshme të punës për kryerjen e punëve (test dhe intervistë);
- Faza III – renditjen e kandidatëve dhe
- Faza IV – përzgjedhjen e kandidatëve.

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet brenda 45, 90 ose 120 ditëve pas skadimit të afatit të aplikimit, varësisht nga numri i aplikantëve dhe në përputhje me nenin 23 paragrafi (2) i Ligjit për Marrëdhënie Pune. Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave me dokumentet e kërkuara është 3 ditë pune nga dita e shpalljes (duke mos llogaritur datën e publikimit). Kushtet e deklaruara në shpallje, kandidatët duhet t’i përmbushin në kohën e aplikimit.
Aplikacioni me dokumentacionin e kërkuar duhet të dorëzohet në postën e Ministrisë së Mbrojtjes ose me postë në adresën e mëposhtme: “ul. Orce Nikolov Nr.116” – 1000 Shkup, Ministria e Mbrojtjes, me shënim “për konkursin publik për punësim”.

Aplikacionet jo të dorëzuara në kohë nuk do të merren në shqyrtim.

MINISTRIA E MBROJTJES

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail