Shpallje MA

Konkurs për regjistrimin e studentëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë dhe studentë për menaxhim me kriza dhe mbrojtje dhe shpëtim në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2015/2016

K O N K U R S

KONKURS për regjistrimin e sutendtëve në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2014/2015

KONKURS për regjistrimin e sutendtëve në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2014/2015.pdf

K O N K U R S për regjistrimin e sutendtëve/kadetëve në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihaillo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2014/2015

KONKURS.pdf

VENDIM – për praminimin e kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve, specializim për detyra në komandë dhe shtab

Sipas nenit 57 artikulli 1 nga Ligji për Organizim dhe Punë të organeve të administratës shtetërore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 dhe 51/2011), lidhur me nenin 14 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën për zbatim të konkursit për regjistrim dhe zgjedhje të kandidatëve për në ciklin e dytë të […]

Lista renditëse – për regjistrim të studentëve në ciklin e dytë të studimeve – studime të specializuara profesionale për detyra në komandë dhe shtab në afatin e dytë regjistrues

Lista renditëse – për regjistrim të studentëve në ciklin e dytë të studimeve – studime të specializuara profesionale për detyra në komandë dhe shtab në afatin e dytë regjistrues

INFORMACION PËR PROVIMIN PRANUES PËR KANDIDATËT E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, STUDIME PROFESIONALE, SPECIALIZIM PËR DETYRA NË KOMANDË DHE SHTAB – CIKLI I DYTË I REGJISTRIMEVE

Afati i dytë i regjistrimit për provimin pranues do të mbahet më datë 18.12.2013 në kohën nga ora 14:30 deri në 16:00 në amfiteatrin e objektit nr.54 në Akademinë Ushtarake, kazerma ,,Goce Dellçev“ në Shkup. Provimi do të realizohet në kohëzgjatje prej 90 minutash. I njejti do të përmbajë 10 nga 100 pyetjet e shpallura […]

LAJMËRIM Për pranim të kanditatëve në afatin e dytë të regjistrimeve për ciklin e dytë të studimeve – specializim për detyra në komandë dhe shtab

Sipas aktit nga Sektori për Mbështetje të Ministrit të Mbrojtjes nr. 07-6096/1 nga data 02.12.2013 dhe nenit 13 nga Rregullorja për realizimin e konkursit nga cikli i dytë i studimeve, për shkak të përfaqësimit të ulët të personave të cilët iu përkasin bashkësive etnike, ju informojmë se Akademia Ushtarake – Shkup, organizon afat të dytë […]

Lista Renditëse për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë të studimeve – studime profesionale të specializuara për detyra në komandë dhe shtab

Lista Renditëse

LISTA RENDITËSE e kandidatëve të pranuar në ciklin e Dytë të Studimeve – magjistraturë në Akademinë Ushtarake – Shkup për vitin akademik 2013/2014

LISTA RENDITËSE (.pdf)

INFORMATË PËR PROVIMIN PRANUES PËR KANDIDATËT E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, STUDIME TË SPECIALIZUARA, SPECIALIZIM PËR DETYRA NË SHTAB DHE KOMANDË

Provimi pranues do të mbahet më 21.10.2013, nga ora 14:30 deri 16:00 në amfiteatrin e objektit nr. 54 në Akademinë Ushatarake, kazerma „Goce Dellçev“ në Shkup. Provimi do të realizohet në kohëzgjatje prej 90 minuta. Provimi do të përmbajë 10 pyetje nga 100 pyetjet e shpalluara më herët. Të gjithë kandidatët që i nënshtrohen provimit, […]