Објавувања ВА

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија и студенти за управување на кризи и заштита и спасување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година

Конкурс за прв циклус на студии на Воена академија

РЕШЕНИЕ за прием на студенти на прв циклус на студии на Воената академија за управување со кризи во учебната 2014/2015 година, втор уписен рок

РЕШЕНИЕ за прием на студенти на прв циклус на студии на Воената академија за управување со кризи во учебната 2014/2015 година, втор уписен рок

РЕШЕНИЈА за прием на кандидати и за студенти/питомци и студенти за запишување на прв циклус на студии на Воената Академија за потребите на Министерството за одбрана и Армија на Република Македонија во учебната 2014/2015 година

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати и за студенти/питомци за запишување на прв циклус на студии на Воената Академија за потребите на Министерството за одбрана и Армија на Република Македонија во учебната 2014/2015 година РЕШЕНИЕ за прием на студенти на прв циклус на студии на Воената академија за управување со кризи во учебната 2014/2015 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2014/2015 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2014/2015 година.pdf

К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2014/2015 година

КОНКУРС. pdf

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати за втор циклус на студии, специјализација за командно-штабни должности

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), а во врска со член 14 од Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус […]

РАНГ ЛИСТА за запишување на студенти на втор циклус на студии – стручно специјалистички студии за командно – штабни должности при втор уписен рок

РАНГ ЛИСТА за запишување на студенти на втор циклус на студии – стручно специјалистички студии за командно – штабни должности при втор уписен рок

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ, СТРУЧНИ СТУДИИ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМАНДНИ И ШТАБНИ ДОЛЖНОСТИ – ВТОР УПИСЕН РОК

Вториот уписен рок за приемниот испит ќе се оддржи на ден 18.12.2013 година во периодот од 14:30 до 16:00 часот во амфитетарот во објектот бр.54 во Воената академија, касарна „Гоце Делчев“ во Скопје. Испитот ќе се реализира во траење од 90 минути. Истиот ќе содржи 10 прашања од 100-те претходно објавени. Сите кандидати кои го […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ за прием на кандидати на втор уписен рок за втор циклус на студии – специјализација за командни и штабни должности

Согласно актот од Секторот за подршка на Министерот за одбрана бр.07-6096/1 од 02.12.2013 година и член 13 од Правилникот за спроведување на конкурс за втор циклус на студии, поради малата застапеност на лицата кои припаѓаат на етнички заедници, ве известуваме дека Воената академија-Скопје организира втор уписен рок за втор циклус на студии – специјализација за […]

РАНГ ЛИСТА за запишување на студенти на втор циклус на студии – стручно специјалистички студии за командно – штабни должности

РАНГ ЛИСТА.pdf