AU Konkurset

KORRIGJIM I KONKURSIT për zgjedhje të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve në Akademinë Ushtarake në Shkup, Ishpallurnegazeten „Dnevnik” më 05.12.2013

KORRIGJIM I KONKURSIT për zgjedhje të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve në Akademinë Ushtarake në Shkup, i shpallur në gazeten „Dnevnik” më 05.12.2013 Në piken /. ZGJEDHJE E MËSIMDHËNËSVE NË TË GJITHA THIRRJET ARSIMORE- SHKENCORE DHE TË BASHKËPUNËTORËVE SIPAS NËNFUSHAVE, FUSHAVE DHE SFERAVE SHKENCORE SI NË VIJIM, fshihen pikat 2(dy), 3 (tre),. 4 (katër) dhe 5 (pesë). […]

KONKURS për zgjedhje të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve në Akademinë Ushtarake në Shkup

Sipas nenit 63 dhe 131 nga Ligji për Arsim të Lartë dhe nenit 18 artikulli 1 alinea 6 nga Ligji për Akademi Ushtarake („Gazeta Zyrtare e RM“ nr. 83/09), Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup, shpall, K O N K U R S për zgjedhje të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve në Akademinë Ushtarake në Shkup […]

KONKURS për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup në vitin studiues 2013/2014

Në bazë të nenit 21 nga Ligji i Akademisë ushtarake (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 83/2009), neni 88 alineja 1 nga Statuti i Akademisë Ushtarake nr. 07-876/1 nga 17.10. viti 2011 dhe Rregullorja për mënyrën dhe procedurën për zbatimin e konkursit për regjistrim dhe zgjedhje të kandidatëve për ciklin e dytë të studentëve […]

KONKURS për zgjedhjen/ rizgjedhjen e bashkëpunëtorëve në Akademinë Ushtarake në Shkup

Në bazë të Nenit 63 dhe 131 nga Ligji për shkollim të lartë dhe nenit 18 pika 1 alineja 6 nga Ligji për Akademi Ushtarake (“Gazeta Zyrtare e Maqedonisë”nr. 83/09), Akademia ushtarake “Gjeneral Mihail Apostollski”- Shkup shpall: KONKURS për zgjedhjen/ rizgjedhjen e bashkëpunëtorëve në Akademinë Ushtarake në Shkup I. Përzgjedhja e bashkëpunëtorëve sipas këtyre njësive […]

KONKURS për regjistrimin e studentëve- kadetë të ciklit të parë, për studime në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo -Apostollski”- Shkup, për vitin akademik 2013/2014КОНКУРС за запишување студенти питомци на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во учебната 2013/2014 година

KONKURS për regjistrimin e studentëve- kadetë të ciklit të parë, për studime në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo -Apostollski”- Shkup, për vitin akademik 2013/2014

Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë, Akademia Ushtarake ”Gjeneral Mihaillo Apostollski”- Shkup Në bazë të ligjit 21, paragrafi 1, ligji për Akademinë Ushtarake (Gazeta Zyrtare e RM, nr. 83/2009) Akademia Ushtarake në Shkup, shpall: KONKURS Për regjistrimin e studentëve- kadetë të ciklit të parë, për studime në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo -Apostollski”- Shkup, për […]

KONKURS për regjistrimin e ndjekësve të aftësimit dhe mbindërtimit profesional për gjininë aviacion të Akademisë Ushtarake “Gjeneral Mihalo Apostolski”- Shkup, të personave që kanë kryer ciklin e parë të studimeve, për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Armatës së Republikës së Maqedonisë

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLSKI“ – SHKUP Në bazë të nenit 25, paragrafi 1 nga Ligji i Akademisë Ushtarake (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr . 83/2009 ), Akademia Ushtarake në Shkup shpall KONKURS për regjistrimin e ndjekësve të aftësimit dhe mbindërtimit profesional për gjininë aviacion të […]

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup në vitin akademik 2012/2013

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Akademia Ushtarake “Gjeneral Mihaillo APOSTOLLSKI” – Shkup Sipas nenit 21 paragrafit 1 të Akademisë Ushtarake (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë “nr.83/2009) Akademia Ushtarake në Shkup shpall K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake “Gjeneral […]

K O N K U R S për mësimdhënës dhe bashkëpunëtor në Akademinë Ushtarake në Shkup

Sipas nenit 63 dhe 131 nga Ligji për arsim të lartë dhe nenit 18 artikulli 1 alinea 6 nga Ligji për akademi ushtarake („Gazeta zyrtare e RM-së“ nr. 83/09), Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski “ – Shkup shpall, K O N K U R S për mësimdhënës dhe bashkëpunëtor në Akademinë Ushtarake në Shkup I. […]

Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve të Akademisë Ushtarake në Shkup

Në bazë të nenit 63 dhe 131 të Ligjit për Arsimin e Lartë dhe neni 18, paragrafi 1 alinea 6 të Ligjit për Akademinë Ushtarake (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr 83/09.), Akademia Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostolski” – Shkup shpall, K O N K U R S për zgjedhjen/rizgjedhjen e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve të Akademisë Ushtarake […]

K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve (kandidatëve) për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- Shkup Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 83/2009), Akademia ushtarake në Shkup publikon: K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve (kandidatëve) për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë […]