ВА Конкурси

ИСПРАВКА НА КОНКУРС за избор на наставници и соработници на Воената академија во Скопје – објавен во весникот Дневник на ден 05.12.2013 година

ИСПРАВКА НА КОНКУРС за избор на наставници и соработници на Воената академија во Скопје објавен во весникот Дневник на ден 05.12.2013 година Во точка I.ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА И СОРАБОТНИЦИ ПО СЛЕДНИТЕ НАУЧНИ ПОДРАЧЈА, ПОЛИЊА, ОБЛАСТИ, се бришат точките 2 (два), 3 (три), 4 (четири) и 5 (пет). Во точка I.ИЗБОР НА […]

КОНКУРС за избор на наставници и соработници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 63 и 131 од Законот за високо образование и член 18 став 1 алинеа 6 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/09), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува, К О Н К У Р С за избор на наставници и соработници на Воената академија во […]

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ -Скопје во студиската 2013/2014 година

Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), член 88 став 1 од Статутот на Воената академија бр.07-876/1 од 17.10.2011 година и Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-628/1 од […]

КОНКУРС за избор/реизбор на соработници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 63 и 131 од Законот за високо образование и член 18 став 1 алинеа 6 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/09), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува, К О Н К У Р С за избор/реизбор на соработници на Воената академија во Скопје I. […]

KONKURS për regjistrimin e studentëve- kadetë të ciklit të parë, për studime në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo -Apostollski”- Shkup, për vitin akademik 2013/2014КОНКУРС за запишување студенти питомци на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во учебната 2013/2014 година

КОНКУРС за запишување студенти питомци на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2013/2014 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија во Скопје објавува К О Н К У Р С за запишување студенти питомци на прв циклус на студии на Воената академија […]

КОНКУРС за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – Скопје Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило […]

К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2012/2013 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија во Скопје објавува К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал […]

Конкурс за наставници и соработници на Воената Академија во Скопје – јуни 2012

Врз основа на член 63 и 131 од Законот за високо образование и член 18 став 1 алинеа 6 од Законот за Воена академија „Службен весник на РМ“ бр. 83/09), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува, К О Н К У Р С за наставници и соработници на Воената академија во Скопје I. […]

КОНКУРС за избор/реизбор на наставници и соработници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 63 и 131 од Законот за високо образование и член 18 став 1 алинеа 6 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ„ бр. 83/09), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува, К О Н К У Р С за избор/реизбор на наставници и соработници на Воената академија во […]

КОНКУРС за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ„ – Скопје Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило […]

Известување

Кандидатите кои се пријавиле по конкурсот од 29.12.2010 година, а се примени со решение од министерот за II циклус на студии имаат обврска да го извршат уписот до 12.01.2012 година до 12,00 часот во студентската служба на Воената академија. Кандидатите кои нема да поднесат пријава за упис во рок нема да можат да започнат со […]

Конкурс за избор на наставници и соработници на Воената академија

К О Н К У Р С за избор на наставници и соработници I. ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ ЗВАЊА ЗА СЛЕДНИТЕ НАУЧНО-НАСТАВНИ ОБЛАСТИ И ПРЕДМЕТИ: 1. ЕДЕН НАСТАВНИК ВО ОБЛАСТА НА ВОЕНО-ТЕХНИЧКИТЕ НАУКИ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ВО ОДБРАНБЕНО-БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ. 2. ЕДЕН НАСТАВНИК ВО ОБЛАСТА НА ВОЕНИТЕ НАУКИ ПО ПРЕДМЕТОТ АРТИЛЕРИСКО ВООРУЖУВАЊЕ, ОПРЕМА И ИНСТРУМЕНТИ. […]