KONKURS për regjistrimin e studentëve- kadetë të ciklit të parë, për studime në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo -Apostollski”- Shkup, për vitin akademik 2013/2014

Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë, Akademia Ushtarake ”Gjeneral Mihaillo Apostollski”- Shkup

Në bazë të ligjit 21, paragrafi 1, ligji për Akademinë Ushtarake (Gazeta Zyrtare e RM, nr. 83/2009) Akademia Ushtarake në Shkup, shpall:

KONKURS
Për regjistrimin e studentëve- kadetë të ciklit të parë, për studime në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo -Apostollski”- Shkup, për vitin akademik 2013/2014.

Akademia Ushtarake ”Gjeneral Mihaillo- Apostollski”- Shkup, shpall konkurs për regjistrimin e 26 studentëve kadetë të ciklit të parë.
Studimet e ciklit të parë organizohen sipas programeve studimore të akredituara me ligj, me normat, standardet dhe metodologjinë e pranuar nga vetë Zona Evropiane e Arsimit të Lartë, të vlerësuar me kreditë e ECTS. Studimet e ciklit të parë në Akademinë Ushtarake përmbajnë 240 kredi dhe zgjasin 4 vite. Çdo vit akademik përmban nga 60 kredi.
Të drejtë pjesëmarrje në konkurs
-në konkurs mund të marrin pjesë kandidatët të cilët plotësojnë kushtet që vijojnë:
-të jenë shtetas të RM-së,
-të kenë kaluar provimin shtetëror, provimin ndërkombëtar, maturën e Arsimit-gjimnaz, apo provimi përfundimtarë pas përfundimit të arsimit të mesëm profesional gjatë katër vjetëve,.
-të mos jenë më të moshuar se 21 vjeç në ditën e paraqitjes dhe
-të jenë në gjendje të mirë psikofizike (këtë e vërteton Komisioni për mjekësi ushtarake)
Përveç kushteve të lartpërmendura, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet tjera:
-të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
-të përmbush kriteret sipas Ligjit për kualifikim të informacioneve, të identifikuar nga shërbimi kompetent i Ministrisë së Mbrojtjes dhe me sukses të kalojë testin e aftësive fizike.
Të drejtë konkurrimi kanë edhe shtetasit e RM-së të cilët shkollën e mesme e kanë kryer jashtë vendit.
Këto kandidatë që një pjesë apo tërë shkollimin e mesëm e kanë kryer jashtë vendit duhet të dorëzojnë dokument verifikimi, dëftesë apo diplomë që e kanë marrë gjatë shkollimit jashtë, nga Ministria e atjeshme.
Të drejtë konkurrimi kanë edhe shtetasit e huaj, ata duhet të dorëzojnë dëftesat apo diplomat në gjuhën maqedonase me alfabet cirilik, verifikuar nga autoritetet kompetente. Sipas Planit Kombëtar të Veprimit të RM-së, zbatimi i Rezolutës 1325, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara për të rritur, rolin dhe pjesëmarrjen aktive të grave në fushën e paqes, mbrojtjes dhe sigurisë, Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë fton dhe inkurajon femrat dhe gratë të cilat plotësojnë kushtet të paraqiten në konkurs.
KRITERET E PËRZGJEDHJES PËR REGJISTRIMIN
Gjatë regjistrimit të studentëve në studimet e ciklit të parë në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski”- Shkup, viti akademik 2013/2014, përveç kushteve që përmenden duhet të plotësojnë edhe kriteret e nevojshme:
- Kualitet i përgjithshëm i kandidatëve në të gjitha lëndët,
- Suksesi i diplomimit shtetëror
- Suksesi i arritur në kontrollimin e kompetencave (palestër).
Kriteret e vlerësimit për regjistrim shprehen në pikë.
Kandidatët të cilët kanë kaluar provimin shtetëror, provimin ndërkombëtar, maturën e Arsimit-gjimnaz, apo provimi përfundimtar pas përfundimit të arsimit të mesëm profesional gjatë katër vjetëve, mund të fitojnë gjithsej 100 pikë për çdo kriter. Kandidatët të cilët nuk e kanë kaluar provimin shtetëror apo provimin ndërkombëtar mund të fitojnë 65 pikë për çdo kriter.
Suksesi i përgjithshëm i arritur nga të gjitha subjektet në arsimin e mesëm është vlerësuar jo më shumë se 55 pikë. Në kualitetin e përgjithshëm të kandidatëve të arritura në të gjitha lëndët në arsimin e mesëm shtohet edhe suksesi i maturës shtetërore apo asaj ndërkombëtare, vlerësohen deri në 35 pikë. Në performancën e përgjithshme të kandidatëve të arritura në të gjitha lëndët në arsimin e mesëm shtohet edhe suksesi i kompetencave (garave) të testit (aftësia fizike) të cilat vlerësohen deri në 10 pikë. Përparësia për regjistrim, me kusht që të përmbushin pikat minimale të përcaktuara me konkurs, kanë anëtarë të forcave të sigurisë, fëmijët, apo anëtarët e të vdekurve nga forcat e armatosura, dhe fëmijët e Veteranëve të luftës prej grupit të I-rë deri në grupin e VII-të .
VLERËSIMI I SUKSESIT
Vlerësimi i suksesit të arsimit të mesëm bëhet si vijon:
- mblidhen të gjitha vlerësimet e përfshira në certifikatat për të gjitha vitet, shuma që rezulton pjesëtohet me numrin e notave dhe kështu rezultati i fituar shumëzohet me 11.
Në këtë mënyrë mund të merren 55 pikë maksimale.
Vlerësimi i suksesit të provimit të shtetit bëhet si më poshtë:
-për të gjithë aplikantët i detyrueshëm është dhënia e provimit ekstern shtetëror në gjuhën amtare, provime të tjera* (interne dhe eksterne) të cilët kandidatët i zgjedhin gjatë dhënies së provimit shtetëror, të cilat janë të rëndësishme për regjistrimin e Akademisë:
-lënda zgjedhore eksterne (E2) Matematika (niveli bazik), Matematikë (nivel i avancuar) ose gjuhë e huaj;
-lëndë interne
për shkollën e mesme: Matematikë (nëse nuk përzgjedhur si një lënë e jashtme), gjuha e huaj (nëse nuk përzgjedhur si lënë e jashtme), shkenca kompjuterike, Fizika, Kimia, Historia dhe Sociologjia- Gjeografia (dy artikuj I1 dhe I2);
për shkollim të mesëm profesional: Matematika (nëse nuk është përzgjedhur si lëndë e jashtme), gjuha e huaj (nëse nuk është përzgjedhur si lëndë e jashtme), shkenca kompjuterike, Fizika, Historia, Kimia ose një biznes profesional sipas profilit arsimor që i nënshtrohet kandidati (dy artikuj i1 dhe I2).\
Mblidhen vlerësimet nga të dy objektet e jashtme që janë ekzaminuar në maturën shtetërore s (E1 dhe E2) dhe shuma që rezulton shumëzohet me koeficientin 1.7 (maksimumi 17 pikë arritshëm), pastaj matura shtetërore dhe diploma shuma që rezulton është shumëzuar me një faktor prej 1.5 (maksimumi 15 pikë arritshëm).
Shuma e këtyre pikave të fituara i shtohet shumës së projektit (vlerësimi i marrë në detyrën e projektit është shumëzuar me një faktor prej 0.6, e cila mund të marrë 3 pikë maksimale). Në këtë mënyrë mund të merrni 35 pikë maksimale.
Për aplikuesit që kanë kaluar provimin shtetëror dhe ndërkombëtar vlerësimi bëhet si vijon:
Nga gjashtë lëndët mblidhen pikët (duke marrë maksimumin prej 30 pikëve) dhe shtohet vlerësimi nga tema e maturës (5 pikë). Në këtë mënyrë ju mund të merrni 35 pikë maksimale.
PROCEDURA PËR ZBATIMIN E KONKURRENCËS
Konkursi administrohet nga Komisioni i Konkursit dhe Komisionit për zbatimin e verifikimit të kompetencës (palestër). Para fillimit të shqyrtimit të kompetencave të kryhet aftësia psikofizike e kandidatëve. Ky është me karakter eliminues.
Aftësitë psikofizike të kandidatëve përcaktohen në bazë të kritikave të specializuara dhe vlerësimi ushtarako-mjekësorë, Komisioni në Qendrën Mjekësore Ushtarake në Shkup. Komisioni Ushtarako- Mjekësor verifikon gjendjen psiko-fizike sipas Rregullave dhe standardeve për vlerësimin e gjendjes psiko-fizike për shërbim në Armatën e RM-së (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 79/03 dhe 5/04).
Procedura për verifikimin e kompetencave përbëhet nga kontrollimi i përgatitjeve fizike, nga disiplinat e mëposhtme:

Kërcimi në distanca nga vendi Ngritje në hekur Ushtrime barku Vrapim
M F M F M M
1600m F
800 m
Pikë për minimum centimetra repeticion Qëndrim ne hekur per sekond ngritje minuta
5 180 120 3 3 25 25 8,00 6,00

Verifikimi i kompetencave ka karakter eliminues dhe në procedurat e mëtejshme nuk do të rangohen aplikantët të cilët nuk i plotësojnë normat e caktuara, dmth nuk fitojnë të paktën 5 pikë nga 10 pikë të mundshme.
Gjatë verifikimit, kandidatët duhet të kenë dokumente të përcaktimit të identitetit (letërnjoftim ose pasaportë).
Numri total i pikëve në të cilën bëhet renditja e kandidatëve është marrë duke mbledhur pikët e: suksesit në shkollë të mesme, rezultatet e provimit shtetëror ose ndërkombëtare dhe pikët e fituara nga niveli i kompetencave.
Rangimi i kandidatëve bëhet sipas Komisionit Konkurrues. Kushtet për përzgjedhjen e kandidatëve për trajnim janë të paktën të kenë fituar 51 nga 100 pikë të mundshme të fituara në të gjitha fushat. Komisioni Konkurrues në tabelën e Akademisë publikon pikët e kandidatëve nga shkolla e mesme, rezultatet e diplomimit dhe maturës shtetërore dhe rezultatet e provimit kompetencial menjëherë pas punës së Komisionit për rishikimin e kompetencave.
Kandidati i cili nuk është i kënaqur me rezultatet e ka të drejtën e ankimimit pranë Komisionit Konkurrues brenda 24 orëve nga njoftimi i rezultateve të verifikimit të kompetencave në tabelën e bordit të Akademisë Ushtarake.
Nëse ankesa është dorëzuar nga kandidati i me vonesë pas afatit te caktuar humb të drejtën për të aplikuar në procedurën për rishqyrtimin e rezultateve (pikë) të aftësive.
Komisioni konkurrues përgatitë dhe paraqet procedurë preliminare dhe paraprake të rezultateve të deritanishme të fituara për kandidatët brenda 24 orëve pas realizimit të testit. Në listën paraprake theksohen numri i pikave të arsimit të mesëm, numri i pikëve të provimit shtetëror, numri i pikave duke kontrolluar testin dhe numri total i pikëve për secilin kandidat. Aplikantët kanë të drejtë ankimimi në listën paraprake deri tek dekanati i Akademisë Ushtarake nëpërmjet Komisionit konkurrues në afat prej 24 orëve nga publikimi i saj.
Vendimi i Dekanatit është përfundimtar.
Vendimet mbi ankesat e postuara në bordin e Akademisë Ushtarake paraqiten brenda 24 orëve dmth. pas paraqitjes së ankesave nga kandidatët .
Në rast se dy ose më shumë kandidatë të ketë një numër të barabartë të pikave dhe nuk mund të aplikohet në numrin e parashikuar të kandidatëve, përparësi do të kenë kandidatët- fituesit e çmimeve në konkurset kombëtare dhe ndërkombëtare në fusha të rëndësishme për programin e studimit të duhur. Llojin dhe përshtatshmërinë e çmimeve dhe shpërblimeve e vendos Komisioni Konkurrues në Akademinë Ushtarake.
Pas publikimit të radhitjes përfundimtare, Këshilli akademik bën një propozim për të njëjtën gjë dhe e dorëzon në Ministrin e Mbrojtjes i cili merr vendimin përfundimtar për pranimin e kandidatëve nga lista. Të drejtat dhe detyrimet e aplikantëve për kadetë janë të rregulluara në pajtim me Ligjin dhe Statutin e Akademisë.
AFATET
Kandidatët e interesuar për aplikim në konkurs në Akademinë Ushtarake, viti akademik 2013/2014, mund të aplikojnë në datat 13,14 dhe 15.08.2013. Në qoftë se në afatin e parë nuk pranohet numri i studentëve të paraparë Akademia Ushtarake do të shpall konkurs për afatin e dytë, në datat 29 dhe 30.08.2013 dhe afati i tretë më datë 13.09.2013.
Pas përcaktimit të regjistrimit, aplikantët që plotësojnë kërkesat në konkursin do të ftohen për të përcaktuar aftësitë psikofizike dhe përgatitjet fizike.
DOKUMENTET PËR APLIKIM
Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet e nevojshme si:
-lutje
-formular i plotësuar i cili merret në Akademinë Ushtarake
-dëftesë origjinale për mbarimin e 4 viteve të shkollës së mesme
-diplomë për kalimin e maturës shtetërore
-nënshtetësi
-certifikatë e lindjes
-vërtetim nga Gjykata kompetente që vërteton se ndaj kandidatit nuk është theksuar asnjë masë ndalimi profesionit, veprimtarisë ose detyrës.
Kandidatët shtetas të Republikës së Maqedonisë që arsimin e mesëm apo pjesë të arsimit të mesëm kanë të përfunduar jashtë shtetit duhet të paraqesin dokument nga Ministritë gjegjëse për validitetin e dëftesave për të gjitha vitet, apo për disa nga vitet që kanë mbaruar shkollimin e mesëm jashtë vendit. Dokumentet për aplikim në konkurs kandidatët duhet personalisht t’i dorëzojnë në arkivin e Akademisë Ushtarake në Shkup”Vasko Karangeleski” p.n.
SHKOLLIMI, TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E STUDENTËVE
Kandidatët të cilët kanë aplikuar për ciklin e parë për shërbimet e Armatës së Maqedonisë, marrin titullin student- kadet. Gjatë studimeve studentët /kadetë u jepet strehim në konvikt, ushqim, uniforma dhe këpucë, libra dhe sende të tjera apo pajisje të nevojshme për të studiuar, pa kompensim, sigurim shëndetësor dhe invalidor, të ardhurat mujore për të mbuluar nevojat personale, shpenzimet e udhëtimit për të ardhur në Akademi dhe të kthehen, në fillim dhe në fund të çdo viti shkollor dhe gjatë pushimeve shkollore dhe shpenzimet e udhëtimit për praktikën e referimit të Akademisë Ushtarake. Të drejtat dhe obligimet speciale në mes studentëve / kadetë janë të rregulluara në përputhje me Akademinë Ushtarake dhe Statutin e Akademisë Ushtarake Pas përfundimit të studimeve studentët /kadetë marrin titullin toger i profesionalizuar dhe marrin detyrën në Armatën e Republikës së Maqedonisë, gjegjësisht punësohen në Ministrinë e Mbrojtjes.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail