K O N K U R S për mësimdhënës dhe bashkëpunëtor në Akademinë Ushtarake në Shkup

Sipas nenit 63 dhe 131 nga Ligji për arsim të lartë dhe nenit 18 artikulli 1 alinea 6 nga Ligji për akademi ushtarake („Gazeta zyrtare e RM-së“ nr. 83/09), Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski “ – Shkup shpall,

K O N K U R S
për mësimdhënës dhe bashkëpunëtor në Akademinë Ushtarake në Shkup

I. ZGJEDHJE MESIMDHENESI NE TE GJITHA THIRRJET MESIMORO-SHKENCORE NE DREJTIMET, FUSHAT DHE LENDET MESIMORO-SHKENCORE NE VIJIM

1. MESIMDHËNËS NË THIRJE ME TITULL NË DREJTIMIN SHKENCOR – SHKENCA SHOQËRORE, FUSHËN SHKENCORE: SHKENCAT ORGANIZATIVE DHE MENAXHIMI – MENAXHIM ME SISTEME DHE VENDIM MARRJE – një(1) pozitë

2. MESIMDHËNËS NË THIRJE ME TITULL NË DREJTIMIN SHKENCOR TË SHKENCAVE TEKNIKO-TEKNOLOGJIKE, FUSHËN SHKENCORE: ELEKTROTEKNIKA- DHE MESIMDHËNËS NË NIVELIN SHKENCOR TË SHKENCAVE TEKNIKO – TEKNOLOGJIKE, FUSHËN SHKENCORE : INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI – TEORIA E INFORMATAVE DHE KOMUNIKACIONIT – një (1) pozitë

3. MESIMDHËNËS NË FUSHËN E LËNDËVE USHTARAKE DHE NË LËNDË USHTARAKE TË SPECIALIZUARA: TAKTIKA PËR LIDHJE, DOKUMENTE DHE TRAFIK PËR PAJISJE DHE SISTEME KOMUNIKUESE-INFORMARTIVE, PAJISJE KOMUNIKUESE-INFORMARTIVE dhe SISTEME KOMUNIKUESE-INFORMARTIVE – dy (2) pozita

4. MESIMDHËNËS NË FUSHËN LËNDËVE USHTARAKE DHE USHTARAKE TË SPECIALIZUARA: TAKTIKA E ARTILERISE, ARMATAMIMI ARTILERIK ME PËRGATITJE TË VEPRIMEVE ARTILERIKE DHE MENAXHIMIT DHE TRAJTIMIIT ME ZJARR NGA NJËSITË ARTILERIKE 1dhe 2 – tre (3) pozita

5. . MESIMDHËNËS NË THIRJE ME TITULL NË DREJTIMIN SHKENCOR TË SHKENCAVE HUMANE – SHKENCA E LETËRSISË – ALBANOLOGJI, PËR LËNDËN: GJUHË SHQIPE – një (1) pozitë

6. . MESIMDHËNËS NË THIRJE ME TITULL NË DREJTIMIN SHKENCOR – SHKENCAT SHOQËRORE, FUSHA: MBROJTJE – MBROJTJA CIVILE, NË LËNDËN::RUAJTJA DHE SHPËTIMI I JETËS SË KAFSHËVE, BIMËVE DHE TË MIRAVE MATERIALE DHE MEREMETIM I TERRENIT – një (1) pozitë

7. MESIMDHËNËS NË THIRJE ME TITULL NË DREJTIMIN SHKENCOR TË SHKENCAVE TEKNIKO-TEKNOLOGJIKE, NË FUSHËN SHKENCORE: SHKENCAT USHTARAKO TEKNIKE, NË LËNDËT USHTARAKE DHE USHTARAKE TË SPECIALIZUARA – ZBULIMI DHE DOZIMETRIA E RREZATIMIT RADIOAKTIV – një (1) pozitë

II. ZGJEDHJE TË BASHKËPUNËTORËVE ME THIRJE NË DREJTIMET, FUSHAT DHE LËNDËT QË VIJOJNË

1. BASHKËPUNËTOR NË DREJTIMIN SHKENCOR TË SHKENCAVE TEKNIKO-TEKNOLOGJIKE, FUSHA SHKENCORE: ENERGJETIKA – RREZIKSHMËRIA INDUSTRIALE, NË LËNDËN: RREZIKSHMËRIA INDUSTRIALE FATKEQËSITË DHE KATASTROFAT TEKNIKO-TEKNOLOGJIKE) – një (1) pozitës

2. BASHKËPUNËTOR NË DREJTIMIN SHKENCOR – SHKENCAT HUMANE, FUSHA SHKENCORE: MBROJTJA – MBROJTJA CIVILE, NË LËNDËN: RUAJTJA DHE SHPËTIMI I JETËS SË KAFSHËVE, BIMËVE DHE TË MIRAVE MATERIALE DHE MEREMETIM I TERRENIT – një (1) pozitë

III.Përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet në vijim:

1.Kandidatët për zgjedhje të thirrjeve mësimoro-shkencore në Akademinë Ushtarake duhet:
- të kenë kryer ciklin e tretë të studimeve (doktor shkencash) në fushën shkencore ku bëhet zgedhja,
- të plotësojnë kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune, kushtet e shënuara në nenin 124,125 dhe 142 nga Ligji për arsim të lartë, Ligji për akademi ushtarake, Rregullorja mbi kriteret dhe procedurat për zgjedhje në thirje mësimoro-shkencore, thirje mësimore dhe asistuese të Universitetit „Goce Dellçev “ – Shtip dhe Rregullorja për kriteret dhe procedurat për zgjedhje të thirjeve mësimore dhe asistuese
nga akademia ushtarake „Gjeneral Mihajlo Apostolski “ – Shkup.
2.Kandidatët për zgjedhje të asistentit në akademinë ushtarake duhet:
- të kenë të kryer ciklin e dytë të studimeve në fushën shkencore ku bie lënda në të cilën kanë konkurruar, ndërsa për lëndët ushtarake dhe lëndët ushtarake të specializuara së paku të kenë të kryer studime të specializuara profesionale për detyra në shtab dhe në komandë të Armatës;
- të tregojnë aftësi për punë mësimoro-shkencore.
- për lëndët, kandidatët që janë oficerë ushtarak të kenë dy notat e fundit me vlerësimin “veçohet” dhe të kenë aftësi të posaçme shëndetësore dhe fizike (mos të kenë kufizime për kryerje të shërbimit ushtarak), që vërtetohet me raportin nga ekzaminimi i fundit sistematik.

IV. Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim:
1.Kandidatët për zgjedhje në thirrjet mësimoro-shkencore dhe asistuese:
- fletëparaqitje pas konkursit,
- biografi të shkurtër (në formë të shtypur dhe elektronike),
- diplomë për arsim të kryer përkatës, (origjinalin ose kopje të diplomës, të nostrifikuar në noter);
diplomat nga jashtë vendit të jenë të nostrifikuara dhe plotësuara me ekuivalentin e notave);
-listë të punimeve shkencore dhe profesionale të publikuara (nga një kopje të punimeve, të shtypur ose fomë elektronike në CD – disk memorje);
- vërtetim nënshtetësie
- deklaratë sipas formularit 1nga Komisioni për verifikim të fakteve dhe kopje nga deklarata me vërtetim për pranim nga Komisioni, (në dispozicion në ueb faqen www.kvf.org.mk).

Konkursi zgjat 8 ditë llogaritur nga dita e ardhshme prej ditës së shpalljes.
Dokumentet dorëzohen në arkivin e akademisë ushtarake, në adresën: rr.„Vasko Karangelski “ p.n. Shkup. Dokumentet që nuk dorëzohen në kohë dhe nuk janë të kompletuara nuk do të shqyrtohen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail