Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve të Akademisë Ushtarake në Shkup

Në bazë të nenit 63 dhe 131 të Ligjit për Arsimin e Lartë dhe neni 18, paragrafi 1 alinea 6 të Ligjit për Akademinë Ushtarake (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr 83/09.), Akademia Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostolski” – Shkup shpall,

K O N K U R S

për zgjedhjen/rizgjedhjen e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve të Akademisë Ushtarake në Shkup

I.PËRZGJEDHJA E MËSUESIT NË TË GJITHA TITUJT EDUKATIVO-SHKENCOR SIPAS FUSHAVE DHE LËNDËVE VIJUESE EDUKATIVO-SHKENCORE

1.MËSIMDHËNËS NË FUSHËN SHKENCORE: SHKENCAT SHOQËRORE, FUSHA SHKENCORE: SHKENCAT EKONOMIKE, FUSHA SHKENCORE:ZHVILLIMI EKONOMIK DHE FINANCAT, NË LËNDËN: EKONOMIKA NË BAZË TË MENAXHIMIT FINANCIAR

• një (1) përmbarues

2.MËSIMDHËNËS NË TITULLIN KRYESORË NË FUSHËN SHKENCORE:
SHKENCAT SHOQËRORE, FUSHA SHKENCORE: MBROJTJE, FUSHA SHKENCORE: MENAXHIM DHE KOMANDË, NË LËNDËN: UDHËHEQJE DHE LIDERSHIP

• një (1) përmbarues

II. PËRZGJEDHJA E BASHKËPUNTORIT NË TITULLIN SIPAS FUSHAVE DHE LËNDËVE SHKENCORE VIJUESE

1.BASHKËPUNËTORË NË MATEMATIKË

•-dy (2) përmbarues

2.BASHKËPUNËTORË NË FIZIKË DHE NË BAZA TË ELEKTRONIKËS

•-një (1) përmbarues.

3.BASHKËPUNTORË NË ARSIMIN FIZIK

•-Dy (2) përmbarues

4.BASHKËPUNËTORË NË BAZA TË SIGURISË KOMBËTARE

•-një (1) përmbarues

5.BASHKËPUNËTORË SIPAS ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE BURIMEVE, MASAVE PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM DHE FURNIZIM NË KUSHTE TË KRIZËS

•-një (1) përmbarues

6.BASHKËPUNËTORË I KIMISË SË MJEDISIT HAPSINORË DHE EKOLOGJISË EKO-HAZARD, MBROJTJE E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPSINORË

•-një (1) përmbarues

7.BASHKËPUNËTORË NË SISTEMET KRAHASUESE TË SIGURISË KOMBËTARE

•-një (1) përmbarues

8.BASHKËPUNËTORË NË BAZA TË ELEKTROTEKNIKËS

•-një (1) përmbarues

9.BASHKËPUNËTORË NË TAKTIKËN E PËRGJITHSHME

•-një (1) përmbarues

10.BASHKËPUNËTORË SIPAS METODAVE PËR HULUMTIME OPERATIVE

•-një (1) përmbarues

11.BASHKËPUNËTORË SIPAS ARMATIMIT ME TEORI DHE PRAKTIKË TË GJUAJTJES

•-një (1) përmbarues

III.Përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin mbi Marrëdhëniet e Punës, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e mëposhtme:

1.Kandidatët për përzgjedhjen e titujve edukativo-shkencorë në Akademinë Ushtarake duhet:

• të kanë përfunduar ciklin e tretë të studimeve (doktor të shkencës.) në fushën shkencore për të cilën bëhet përzgjedhja,
• të plotësojnë kushtet e përgjithshme të përcaktuara nga Ligji për marrëdhënie të Punës, kushtet e përmendura në nenin 124,125 dhe 142 të
• Ligjit për Arsimin e Lartë, Ligjin për Akademinë Ushtarake, Rregullores për kriteret dhe procedurat për zgjedhjen në titujt mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë edukativo-shkencor në Universitetin ” Goce Delçev ” – Shtip dhe Rregullores për kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e titujve mësimdhënies dhe bashkëpunëtor në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostolski” – Shkup.

2.Kandidatët për përzgjedhjen e bashkëpunëtorit në Akademinë Ushtarake duhet:

• të kanë përfunduar ciklin e dytë të studimeve në fushën shkencore në të cilin bën pjesë lënda për të cilën konkurrohet, ndërsa për lëndët ushtarake dhe ato ushtarake të specializuara (në numrin rendor II-9 dhe II-11), të paktën të kenë të përfunduar studime të specializuara profesionale të detyrave të komandës dhe shtabit në Armatë;
•të demonstrojnë aftësi për punë edukativo-shkencore.
• për lëndët me numër rendor II-9 dhe II-11 kandidatët oficerë ushtarak të kenë dy notat finale “theksohet” dhe të kenë aftësi të posaçme shëndetësore dhe fizike (të mos kenë kufizime për kryerjen e shërbimit ushtarak), e cila dëshmohet me vërtetimin nga kontrollet sistematike.

IV. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

1.Kandidatët për përzgjedhjen e titujve edukativo-shkencorë dhe të bashkëpunëtorëve duhet të:

• paraqiten në konkurs,
•biografi të shkurtër (në formë të shtypur dhe elektronike)
• diplomë për kryerjen e arsimit adekuat, (një kopje origjinale e diplomës ose kopje të vërtetuar nga noteri);
• diplomat e huaja të jenë të nostrifikuara dhe të plotësuara me ekuivalencën e vlerësimeve);
•listë të letrave të botuara shkencore dhe profesionale (nga një kopje);
• nënshtetësi
• formularë deklaratë 1 nga Komisioni për verifikimin e fakteve dhe një kopje e deklaratës me konfirmimin e pranimit nga ana e Komisionit (është në dispozicion në ueb-faqen www.kvf.org.mk).

Konkursi zgjat 10 ditë duke llogaritur nga dita e publikimit.
Dokumentet dorëzohen në arkivat e Akademisë Ushtarake, në adresën: Rr. “Vasko Karangeleski” pa nr. Shkup. Dokumentet të cilat nuk dorëzohen me kohë me dokumentacion jo të plotë nuk do të merren parasysh.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail