Воена Академија галерии

ДВЕ ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ВО БРАЗИЛСКА ЦИУ ЦИТЦА ОСВОЕНИ ОД ПИТОМКА НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА

ДВЕ ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ВО БРАЗИЛСКА ЦИУ ЦИТЦА ОСВОЕНИ ОД ПИТОМКА НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА

Completion of the course for company and logistic specialties commanders Заврши курсот за командири на чети на родови и логистички специјалности

Заврши курсот за командири на чети на родови и логистички специјалности

The Association of Defence Attachés visited the Military AcademyАсоцијацијата на одбранбени аташеа ја посети Воената академија

Асоцијацијата на одбранбени аташеа ја посети Воената академија

Vizitë mësimore në BPRM nga kadetët e vitit të dytë Наставна посета на НБРМ од питомците од втора година

Наставна посета на НБРМ од питомците од втора година

Demonstration of self-defence techniques for the cadets at the Military Academy by members of the club “The strongest – Macedonia”Demonstrim i teknikave për vetë-mbrojtje për kadetët e Akademisë Ushtarake nga anëtarë të klubit “The strongest - Macedonia" Демонстрација на техники за самоодбрана на питомците на Воена академија од членови на клубот “The strongest - Macedonia”

Демонстрација на техники за самоодбрана на питомците на Воена академија од членови на клубот “The strongest – Macedonia”

Outstanding success at the unofficial European Championship - International Competition on International Humanitarian LawSukses i madh në kampionatin jozyrtar evropian – konkurrim ndërkombëtar në të Drejtën Ndërkombëtare HumanitareОгромен успех на неофицијалното европско првенство - меѓународен натпревар по Меѓународно хуманитарно право.

Огромен успех на неофицијалното европско првенство – меѓународен натпревар по Меѓународно хуманитарно право.

Bronze medal from the High Speed Telegraphy World Championship on the chest of the Macedonian CadetMedalje bronzi nga Kupa Botërore në Radio-telegrafi në gjoksin e kadetit maqedonas Бронзен медал од Светското првенство по радио телеграфија на градите на македонскиот питомец

Бронзен медал од Светското првенство по радио телеграфија на градите на македонскиот питомец

Besimi : The Military Academy grows into an institution of regional importance – cadet oath taking ceremony – first cycle studentsBesimi:Akademia Ushtarake ngritet në një institucion me rëndësi rajonale – betim solemn i kadetëve – studentë të ciklit të parë të studimeveБесими: Воената академија прераснува во институција со регионално значење – свечена заклетва на питомците- студенти од прв циклус студии

Бесими: Воената академија прераснува во институција со регионално значење – свечена заклетва на питомците- студенти од прв циклус студии

CADETS FROM THE MILITARY ACADEMY WERE PART OF THE MARCH OF PEACEKADETË TË AKADEMISË USHTARAKE MORRËN PJESË NË MARSHIN E PAQESПитомци од Воената Академија беа дел од маршот на мирот

Питомци од Воената Академија беа дел од маршот на мирот

PARTICIPATION OF THE MILITARY ACADEMY ON THE 22ND CONGRESS OF CHEMISTS AND TECHNOLOGISTSPJESËMARRJE E AKADEMISË USHTARAKE NË KONGRESIN E 22-TË TË KIMISTËVE DHE TEKNOLOGËVE Учество на Воената Академија на 22-от конгрес на хемичари и технолози

Учество на Воената Академија на 22-от конгрес на хемичари и технолози